Cenový výmer


nahradený všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Malinovo.