Dane a poplatky


DaneDane platia občania v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Dane a poplatky v obci sú upravené Všeobecne záväzným nariadením obce Malinovo č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Daň z nehnuteľností
vyrubuje správca dane platobným výmerom, ktorý obdržíte spolu s poštovou poukážkou.
Vlastníci nehnuteľností, ktorí už podali daňové priznanie v predchádzajúcich rokoch, nemusia tak robiť každý rok, pokiaľ v ich vlastníctve nenastali žiadne zmeny. Daňové priznanie treba podať vtedy, ak do 1. januára nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností a je evidovaná v katastri nehnuteľností.  V takom prípade je daňovník povinný podať do 31. januára nové daňové priznanie na obecnom úrade v Malinove, inak zmena nebude v tomto roku akceptovaná.

Daň za psa
Vlastníctvo psa treba nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára. Daň za každého psa staršieho ako 6 mesiacov je 8 €, dôchodcovia nad 65 rokov za psa neplatia. Daň za psa uhradí majiteľ poukážkou spolu s daňou z nehnuteľností.

PoplatkyPoplatok za TKO v roku 2019
Druh
nádoby    
Týždňový    
odvoz
2-týždňový    
odvoz
Mesačný
odvoz
110 l 75 € 38 € 20 €
120 l 81 € 40 €
240 l 162 € 81 €
1100 l 750 € 375 €

Odvoz TKO raz za dva týždne bude v každom nepárnom týždni.
Viac informácií o odvoze odpadu

Poplatok za odvedenie  a čistenie odpadovej vody
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil na obdobie od 1.2.2010 do 31.12.2010 maximálnu cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obciach Most pri Bratislave a Malinovo vo výške 0,7505 € bez DPH za 1 m3.

Miestne poplatkyMiestne poplatky sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení č. 4/2015 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Malinovo.