Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo


Zabezpečuje ochranu proti požiarom pre obec a blízke okolie, udržiava v dobrom technickom stave vozidlá a celú hasičskú výbavu. Zapája do svojich aktivít deti a mládež, organizuje pre deti pravidelné stretnutia a súťaže. Členovia DHZ sa podieľajú na verejnoprospešných prácach a brigádach v obci. Zúčastňujú sa na slávnostných príležitostiach (Deň obce, Deň otvorených dverí DHZ) a predvádzajú verejnosti hasičskú techniku a svoju pripravenosť.

Členovia výboru DHZ
PredsedaSzigl Jozef ml.
VeliteľKalmár Jozef  
Tajomník/delegátŠebestová Dana  
PokladníkŠándor Michal st.  
StrojníkSzigl Jozef nml.  
Referent mládežeTanczerová Malvína
Prevádzkar zbrojniceMlynár Patrik
Materiálno-technický referentPeller Štefan
HospodárSzimeth Pavol  
Predseda revíznej komisieMaruna Gustáv  
Člen revíznej komisieTóth Norbert  
Člen revíznej komisieLengyel Štefan st.  


Kontakt:
dana.sebestova.fm@gmail.com (tajomník)
0903 431 087 (predseda)

Oficiálna stránka dobrovoľného hasičského zboru obce Malinovo:
https://www.facebook.com/DhzMalinovo

Opatrnosť aj počas VianocPrichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru. Dovoľte preto aj príslušníkom hasičského a záchranného zboru, aby Vám zaželali príjemné prežitie Vianoc. Zároveň si Vám dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby sme tieto sviatky prežili v pokoji a pohode.
Z dlhodobých prehľadov požiarovosti vyplýva, že zimné obdobie je spojené so zvýšeným počtom požiarov v bytových priestoroch a rodinných domoch. Príčinami týchto požiarov sú činnosti spojené s vykurovaním a používaním rôznych ohrievacích a vykurovacích telies. Preto dôsledne dbajte na technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, na ich čistenie a vykonávanie ich kontrol.
Počas sviatkov nezabúdajme ani na naše deti. Snažme sa im  venovať viac času a  dohliadnime, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme aj my, rodičia. Tieto predmety môžu byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví, či požiar bytu, domu alebo iných priestorov.
Tak ako každý rok, aj teraz budú nad Vašou bezpečnosťou počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete a nič nenaruší to nádherné čaro Vianoc.
S úctou, pplk. Ing. Jarmila Bartošová

Vykurovacia sezóna


2.10.2018

Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť: nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. Táto vyhláška  stanovuje

lehoty na čistenie a kontrolu komínov:
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW1 x za 12 mesiacov
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW1 x za 6 mesiacov
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW1 x za 2 mesiace
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW1 x za 6 mesiacov

Aby sa predišlo zbytočným požiarom v rodinných i bytových domov je nutné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou. Vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, neprekurovať. Popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies odporúčame zveriť vždy odborníkom.
Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Branné preteky 2018


5.4.2018

Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo pozýva záujemcov na 5. ročník jarných branných pretekov mladých hasičov, ktorý sa uskutoční dňa 14. apríla 2018 v Malinove. Prezentácia kolektívov mladých hasičov je od 9.30 hod. vo veľkom parku (pri kaštieli) v Malinove.

filePozvánka a propozície pretekov (1,12 MB)

Škôlkári navštívili hasičov


3.10.2017

Na začiatku sme sa v zbrojnici porozprávali o práci hasičov i o tom, aký vie byť oheň nielen dobrý sluha, ale aj zlý pán. Detičky sa naučili základné pravidlá, ako sa majú zachovať v prípade, že sa ocitnú v horiacom dome alebo byte.

Vyzbrojení vedomosťami sa potom presunuli k hasičským autám, kde si vyskúšali sedieť za volantom hasičskej cisterny a naučili sa spájať aj polospojky na hasičských hadiciach. Najväčší úspech malo však striekanie hadicou na pripravené terče. V závere si každé dieťa odnieslo malý darček a náučnú maľovanku s hasičkou tematikou.

Autorka: Dana Šebestová

1 2 3 4 5