Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo


Zabezpečuje ochranu proti požiarom pre obec a blízke okolie, udržiava v dobrom technickom stave vozidlá a celú hasičskú výbavu. Zapája do svojich aktivít deti a mládež, organizuje pre deti pravidelné stretnutia a súťaže. Členovia DHZ sa podieľajú na verejnoprospešných prácach a brigádach v obci. Zúčastňujú sa na slávnostných príležitostiach (Deň obce, Deň otvorených dverí DHZ) a predvádzajú verejnosti hasičskú techniku a svoju pripravenosť.

Členovia výboru DHZ
PredsedaSzigl Jozef ml.
VeliteľKalmár Jozef  
Tajomník/delegátŠebestová Dana  
PokladníkŠándor Michal st.  
StrojníkSzigl Jozef nml.  
Referent mládežeTanczerová Malvína
Prevádzkar zbrojniceMlynár Patrik
Materiálno-technický referentPeller Štefan
HospodárSzimeth Pavol  
Predseda revíznej komisieMaruna Gustáv  
Člen revíznej komisieTóth Norbert  
Člen revíznej komisieLengyel Štefan st.  


Kontakt:
dana.sebestova.fm@gmail.com (tajomník)
0903 431 087 (predseda)

Oficiálna stránka dobrovoľného hasičského zboru obce Malinovo:
https://www.facebook.com/DhzMalinovo

Vykurovacia sezóna


2.10.2018

Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť: nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína.
Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. Táto vyhláška  stanovuje

lehoty na čistenie a kontrolu komínov:
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW1 x za 12 mesiacov
komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW1 x za 6 mesiacov
komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW1 x za 2 mesiace
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW1 x za 6 mesiacov

Aby sa predišlo zbytočným požiarom v rodinných i bytových domov je nutné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou. Vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, neprekurovať. Popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies odporúčame zveriť vždy odborníkom.
Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Branné preteky 2018


5.4.2018

Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo pozýva záujemcov na 5. ročník jarných branných pretekov mladých hasičov, ktorý sa uskutoční dňa 14. apríla 2018 v Malinove. Prezentácia kolektívov mladých hasičov je od 9.30 hod. vo veľkom parku (pri kaštieli) v Malinove.

filePozvánka a propozície pretekov (1,12 MB)

Škôlkári navštívili hasičov


3.10.2017

Na začiatku sme sa v zbrojnici porozprávali o práci hasičov i o tom, aký vie byť oheň nielen dobrý sluha, ale aj zlý pán. Detičky sa naučili základné pravidlá, ako sa majú zachovať v prípade, že sa ocitnú v horiacom dome alebo byte.

Vyzbrojení vedomosťami sa potom presunuli k hasičským autám, kde si vyskúšali sedieť za volantom hasičskej cisterny a naučili sa spájať aj polospojky na hasičských hadiciach. Najväčší úspech malo však striekanie hadicou na pripravené terče. V závere si každé dieťa odnieslo malý darček a náučnú maľovanku s hasičkou tematikou.

Autorka: Dana Šebestová

Hasiči dostali Tatru


6.6.2017
Dobrovoľný hasičský zbor obce Malinovo dostal v utorok 6. júna 2017 repasovanú Tatru 138 a obohatil si tak svoj vozový park. Hasičské auto nám priviezol Béla Bugár, podpredseda NR SR a Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR.

1 2 3 4 5