Súťažná sezóna hasičov začala úspešne


6.4.2016

V sobotu 2.4.2016 sa v Malinove konal 3. ročník jarného branného preteku detí – hasičov.

V kategórii starších dievčat vyhrali prvé miesto: Nina Bystrianska, Simonka Králová, Lucka a Kaja Zikmundové. Ako veľkí grandi sa ukázali naši starší chlapci, ktorí sa svojho druhého miesta vzdali v prospech družstva zo Šenkvíc, ktoré pôvodne skončilo na treťom mieste. Družstvo v zložení: Rudi Horváth, Tim Quirchmayer, Timo Šteffek, Samo Benián, tak ukázalo veľkého športového ducha a vysokú morálnu úroveň. V kategórii mladších detí si prvé miesto zaslúžene vybojovali: Matyáš Vyoral, Jakub Haško, Adam Kováč a Richard Pavlikán.


Na záver treba spomenúť našich najmenších: Kristínku a Andrejku Marunové, Tomáša Pavlikána a Andrejku Královú. Tí si v nesúťažnej kategórii (deti do 8 rokov) odbehli rovnakú trasu so všetkými stanovišťami branného preteku za čo si pri vyhodnotení súťaže vyslúžili okrem diplomov, medailí a upomienkových drobností aj veľký potlesk od ostatných súťažiacich a divákov.
Malvína Tanczerová, trénerka

Branné preteky mladých hasičov 2016Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo si Vás dovoľuje pozvať na 3. ročník jarného branného preteku mladých hasičov, ktorý sa uskutoční dňa 2. apríla 2016 v Malinove.
Prezentácia kolektívov mladých hasičov je od 10.00 hod. vo veľkom parku (pri kaštieli) v Malinove.

Obuv: športová, môžu byť aj kopačky s gumenými alebo umelohmotnými štupľami
Odev: športové oblečenie, podľa možnosti jednotné

  • Odporúčame si priniesť poprípade aj teplejšiu, či nepremokavú obuv aj odev, keďže sa branný pretek bude konať za každého počasia.
  • Náradie na jednotlivých stanovištiach zabezpečí organizátor.
  • Náklady na dopravu a stravu si hradí každá organizácia z vlastných prostriedkov.
  • O občerstvenie je postarané.
  • Účasť je treba potvrdiť čo najskôr, do 27. marca 2016.


Prečo by ste mali prísť k nám na branný pretek?

- Robíme súťaž prvýkrát. Chceme aby sa to podarilo! Riško, 10 r.
- Milí kolegovia! Poďte si k nám zasúťažiť aby sme zistili, že ktoré družstvo je najšikovnejšie. O občerstvenie je postarané! Rudi, 10 r.
- Príďte a ukážte nám, ako ste sa dobre pripravili! Jakub, 7 r.

S pozdravom
Szigl Jozef
Predseda DHZ Malinovo

Ak máte nejaké nejasnosti, poprípade otázky ohľadne branného preteku:
Kontakt:
tanczerovaa@azet.sk
0902 593 665

DHZ Malinovo v MarchegguDHZ Malinovo sa zúčastní medzinárodného detského tábora, ktorý sa bude konať 14. až 16. 8. 2015 v Marcheggu. Tábor bude organizovaný Okresným veliteľstvom hasičov v Gänsendorfe. DHZ Marchegg túto akciu podporuje. Tohto tábora sa môžu zúčastniť všetky dorastenecké skupiny zo spomínaného okresu ako aj pozvaní hostia – a medzi týchto hostí patrí aj niekoľko slovenských dobrovoľných hasičských zborov. Z Územného výboru pezinsko-seneckého sa zúčastní DHZ Pezinok, DHZ Kráľová pri Senci, DHZ Šenkvice, DHZ Blatné a aj DHZ Malinovo.
Pre deti z dobrovoľného hasičského družstva v Malinove je to skvelá možnosť ako sa niečo nové naučiť, spoznať nových ľudí a trocha si aj zasúťažiť. Dobrovoľné hasičské zbory v Rakúsku sa pri práci s deťmi zameriavajú hlavne na požiarny útok medzinárodný tzv. CTIF, ktorý je vykonávaný bez vody. Medzi domácimi nie je tento typ požiarneho útoku príliš obľúbený – naše deti uprednostňujú požiarny útok s vodou. Každý si príde na svoje!
Čaká nás sobota plná učenia sa a súťaženia v jednom. Dúfame, že tento tábor nebude posledný a že sa budúci rok znova stretneme.

Malvína Tanczerová
tajomníčka DHZ Malinovo  

Pozor na požiare


12.6.2015

V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami sú predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.
Právnické a podnikajúce fyzické osoby v poľnohospodárstve by mali odstrániť uvedené príčiny vzniku požiarov v letnom období a zabezpečiť dobrý technický stav strojov zabezpečujúcich žatevné práce, dbať na prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.
Pri požiaroch v poľnohospodárstve dochádza nielen materiálnym škodám, ale aj k ujme na zdraví osôb, v niektorých prípadoch aj so smrteľným  následkom, čo dokumentuje štatistika požiarovosti.
Ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní.
Na zvýšené nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Deti, ktoré sa počas prázdnin často pohybujú v blízkosti polí a stohov slamy bez dozoru, sa stávajú nielen príčinou vzniku požiarov, ale vo veľkej miere sú aj postihnutými, keď v snahe uhasiť požiar dochádza k popáleninám na tele a v horšom prípade aj k úmrtiu následkom popálenín.
Upozorňujeme občanov na povinnosť ohlásiť každý vzniknutý požiar na tel. č. 150 alebo 112.
     
npor. Alžbeta Jarošová,
OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
                                                                                                                                                                                                                

Aktuality v roku 2015Plán úloh na rok 2015

1. Organizačný úsek:
- plán schôdzí: výbor 1x za štvrť roka
- výročná členská schôdza 1x za rok
- členská schôdza – podľa potreby   
- ročné hlásenie o činnosti v DHZ zaslať na ÚzV DPO v Senci

2. Úsek hospodárenia, brigádnickej činnosti a kultúry
- v marci sa zúčastniť kladenia vencov k pomníku J. Petőcza
- v apríli zorganizovať Branné preteky s účasťou detského družstva Plameň
- na prelome apríla a mája zorganizovať Deň otvorených dverí(preberanie techniky)
- 30. apríla zorganizovať Majáles spolu s postavením stromu
- začiatkom mája sa zúčastniť slávnostnej sv. omše pri príležitosti sviatku sv. Floriána a vzdať hold padlým hrdinom
- v júni vypomôcť pri organizovaní MDD
- v septembri zorganizovať pohárovú súťaž spojenú s oslavami Dňa obce
- zúčastňovať sa a pomáhať pri obecných akciách a pri rôznych iných podujatiach (napr. Malinovské leto)
- v rámci prevencie pomáhať obci a občanom

3. Úsek školenia a výcviku
- 1x za mesiac preskúšať techniku
- údržba pridelenej techniky
- organizovať pravidelné tréningy družstiev dospelých, dorastu a aj kolektívu mladých hasičov - Plameňákov
- zúčastniť sa na územných, pohárových súťažiach a previerkach pripravenosti
- zúčastniť sa školení organizovaných DPO

1 2 3 4 5