Pozor na požiare


12.6.2015

V období žatvy a zberu krmovín každoročne dochádza k požiarom. Ich príčinami sú predovšetkým zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.
Právnické a podnikajúce fyzické osoby v poľnohospodárstve by mali odstrániť uvedené príčiny vzniku požiarov v letnom období a zabezpečiť dobrý technický stav strojov zabezpečujúcich žatevné práce, dbať na prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.
Pri požiaroch v poľnohospodárstve dochádza nielen materiálnym škodám, ale aj k ujme na zdraví osôb, v niektorých prípadoch aj so smrteľným  následkom, čo dokumentuje štatistika požiarovosti.
Ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní.
Na zvýšené nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Deti, ktoré sa počas prázdnin často pohybujú v blízkosti polí a stohov slamy bez dozoru, sa stávajú nielen príčinou vzniku požiarov, ale vo veľkej miere sú aj postihnutými, keď v snahe uhasiť požiar dochádza k popáleninám na tele a v horšom prípade aj k úmrtiu následkom popálenín.
Upozorňujeme občanov na povinnosť ohlásiť každý vzniknutý požiar na tel. č. 150 alebo 112.
     
npor. Alžbeta Jarošová,
OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
                                                                                                                                                                                                                

Aktuality v roku 2015Plán úloh na rok 2015

1. Organizačný úsek:
- plán schôdzí: výbor 1x za štvrť roka
- výročná členská schôdza 1x za rok
- členská schôdza – podľa potreby   
- ročné hlásenie o činnosti v DHZ zaslať na ÚzV DPO v Senci

2. Úsek hospodárenia, brigádnickej činnosti a kultúry
- v marci sa zúčastniť kladenia vencov k pomníku J. Petőcza
- v apríli zorganizovať Branné preteky s účasťou detského družstva Plameň
- na prelome apríla a mája zorganizovať Deň otvorených dverí(preberanie techniky)
- 30. apríla zorganizovať Majáles spolu s postavením stromu
- začiatkom mája sa zúčastniť slávnostnej sv. omše pri príležitosti sviatku sv. Floriána a vzdať hold padlým hrdinom
- v júni vypomôcť pri organizovaní MDD
- v septembri zorganizovať pohárovú súťaž spojenú s oslavami Dňa obce
- zúčastňovať sa a pomáhať pri obecných akciách a pri rôznych iných podujatiach (napr. Malinovské leto)
- v rámci prevencie pomáhať obci a občanom

3. Úsek školenia a výcviku
- 1x za mesiac preskúšať techniku
- údržba pridelenej techniky
- organizovať pravidelné tréningy družstiev dospelých, dorastu a aj kolektívu mladých hasičov - Plameňákov
- zúčastniť sa na územných, pohárových súťažiach a previerkach pripravenosti
- zúčastniť sa školení organizovaných DPO

Hasičské branné preteky


28. marca 2015
Úspešní účastníci pretekov z DHZ Malinovo
Úspešní účastníci pretekov z DHZ Malinovo
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove zorganizoval v sobotu 28. marca 2015 druhý ročník jarných branných pretekov vo veľkom parku. Napriek zlému počasiu sa súťaže zúčastnilo až 20 družstiev.
Súťažilo sa v 8-mich disciplínach a v dvoch kategóriách - starší a mladší žiaci. Za DHZ Malinovo štartovali dve družstvá, obe v kategórii mladších. Družstvo menších detí v zložení Jakub Haško, Matyáš Vyoral, Adam Kovács a Nino Václav sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo väčších detí v zložení Nina Bystrianska, Rudolf Horváth, Richard Pavlikán a Tim Quirchmayr obhájilo minuloročné víťazstvo a znova vyhralo 1. miesto.
Na druhý ročník hasičských branných pretekov, ktoré zorganizoval DHZ Malinovo vo veľkom parku, prišlo 20 družstiev nielen z okolia, ale aj z Kráľovej pri Senci, Blatného, Gáňu, Báhoňu, Pezinka, zo Sládkovičova, Šenkvíc i z ďalekej Záhorskej Vsi!
Súťažilo sa v disciplínach: určovanie hasičských značiek, streľba zo vzduchovky, prenos zraneného, určovanie PHP, otázky z požiarnej ochrany, hod granátom, viazanie uzlov a nakoniec deti museli vedieť určiť aj dopravné značky.


DHZ Malinovo postavilo na štart dve družstvá, obe behali v mladšej kategórii. Družstvo menších v zložení Jakub Haško, Matyáš Vyoral, Adam Kovács a Nino Václav sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo starších v zložení Nina Bystrianska, Rudolf Horváth, Richard Pavlikán a Tim Quirchmayr obhájilo minuloročné víťazstvo a znova vyhralo 1.miesto. V staršej kategórii sa umiestnilo na 1. mieste DHZ Sládkovičovo.
DHZ Malinovo ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom zvládnutí branných pretekov; starostke obce Eve Godovej a obecnému zastupiteľstvu, p. Horváthovi za výborný guláš, pekárni za čerstvý chlieb, p. Šteffekovi za darčeky pre deti, p. Drongovej za zdravotnú hliadku, p. Vyoralovi aj ostatným rodičom za pomoc a podporu. Ďakujeme všetkým členom DHZ Malinovo, ktorí prišli a podporili našich najmenších. 

Ochrana lesov pred požiarmiJar sa opäť hlási. Príroda sa prebúdza a všetkých to láka najmä do lesa, našich záhradiek či vinohradov. Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov. V roku 2014 neevidovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku na území okresov Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom prostredí. Príslušníci zasahovali pri likvidácii 5 požiarov v prírodnom prostredí a 30-krát pri vypaľovania trávy a suchých porastov.
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru. Najbezpečnejší spôsob  z hľadiska požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku.
Pripomíname, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 333 EUR.

mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Aktivity DHZ v roku 2014Previerka hydrantov
8.11.2014
Členovia DHZ Malinovo preverili v lokalite Tri vody funkčnosť hydrantov. Previerka potvrdila pripravenosť techniky aj ľudí na zásah v prípadnom ohrození.


Najmladší hasiči zas bodovali
12.10.2014
Detské hasičské družstvo Plameň sa zúčastnilo 7. ročníka branných pretekov v Blatnom. DHZ Malinovo postavilo na štart dve družstvá. Družstvo starších žiakov v zložení Nina Bystrianska, Rudo Horváth, Tim Quirchmayr a Riško Pavlikán vyhralo 1. miesto a družstvo mladších žiakov v zložení Jakub Haško, Adam Kovács, Matyáš Vyoral a Nino Mikloš vyhralo krásne 4. miesto. Súťažilo sa v disciplínach ako napríklad streľba zo vzduchovky, hod granátom, prenesenie zraneného, či striekanie z ručných prenosných striekačiek.

Netradičný branný pretek hasičov

V Malinove sa takýto pretek konal prvý raz. Do súťaže sa mohol prihlásiť kolektív mladých hasičov vo veku od 8 do 16 rokov. Na trati v dĺžke cca 1,5 km bolo rozmiestnených 8 stanovíšť - hod granátom, viazanie uzlov, určovanie technických prostriedkov, streľba zo vzduchovky, otázky z požiarnej ochrany, určovanie PHP, prenos zraneného a malý test z pravidiel cestnej premávky.


Na podujatí sa výborne cítili aj rodičia detí. Popri zástupcoch hasičských organizácií sa na súťaži aktívne podieľali aj členky malinovského SČK. Premiéra bola mimoriadne úspešná, všetci sa už tešia na ďalšie ročníky pretekov.

Naši hasiči oslavovali
28.5.2014
V sobotu 24. mája popoludní boli ulice Malinova plné hasičských áut, slávnostných hasičských uniforiem, krásnych starých strojov - takýto zaujímavý sprievod sme asi ešte nevideli. Za zvukov dychovej hudby z českého Hronova sa pomaly presúval od zbrojnice až ku kostolu a potom na tréningové ihrisko, kde prebiehal program k 130. výročiu založenia DHZ v obci. Fotografie a informácie z priebehu osláv zatiaľ hasiči triedia a spracúvajú, ale aby sme na tú krásu nezabudli, pripomeňme si ju niekoľkými obrázkami.Halová súťaž hasičov v Záhorskej Vsi

Na súťaži, ktorá sa konala 5. apríla 2014, sa družstvo mužov malinovského DHZ v zložení Gustáv Maruna, Štefan Peller, Pavol Szimeth, Róbert Nagy umiestnilo na 6. mieste z 15-tich družstiev (s časom 32,25s). Deti z družstva Plameň (Jakub Haško, Richard Pavlikán, Milan Pulc, Tim Quirchmayr) sa umiestnili tiež na 6. mieste časom 36,66s a nakoniec družstvo dorastencov (Imrich Šándor, Patrik Mlynár, Jaromír Miko, Michal Preťo) vyhralo 3. miesto s časom 30,17s.


  

Plán úloh na rok 2014


  
1. Organizačný úsek
Plán schôdzí:  
- výbor 1x za štvrť roka  
- výročná členská schôdza 1x za rok  
- členská schôdza – podľa potreby              
- ročné hlásenie o činnosti v DHZ zaslať na Územný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senci   
  
2. Úsek hospodárenia, brigádnickej činnosti a kultúry  
- v marci sa zúčastniť kladenia vencov – S. Petőcz  
- 12. apríla zorganizovať branné preteky pre detské družstvo Plameň  
- 30. apríla postaviť „Máj“  
- 4. mája sa zúčastniť slávnostnej sv. omše pri príležitosti sviatku sv. Floriána  
- v júni vypomôcť pri organizovaní MDD  
- oslavy 130. výročia založenia DHZ Malinovo - 24. mája 2014
- zorganizovať pohárovú súťaž (v septembri)  
- vykonať dvakrát taktické cvičenie v roku 2014  
- zúčastňovať sa a byť nápomocný pri obecných akciách ako je Deň obce, Malinovské leto a pri rôznych iných podujatiach, takisto v rámci prevencie a pomoci byť nápomocný obci a občanom.   
  
3. Úsek školenia a výcviku  
- 1x za mesiac preskúšať techniku  
- údržba pridelenej techniky  
- absolvovať STK s autami  
- organizovať pravidelné tréningy družstiev dospelých, dorastu aj kolektívu mladých hasičov Plameňákov  
- zúčastniť sa územných, pohárových súťaží a previerok pripravenosti  
- zúčastniť sa základného kurzu   
- dokumentovanie jestvujúcich hydrantov na komunikáciách  

Dokumenty a články


Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v leteLeto, čas dovoleniek a letných prázdnin, je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v lesoch, na poliach, trávnatých porastoch i v domácnostiach. Nárast počtu požiarov býva dôsledkom mimoriadne teplého a suchého počasia, ale i voľného pohybu mládeže a detí v prírodnom prostredí, často bez dozoru dospelých.
Podľa celoslovenskej štatistiky  spôsobujú deti  najviac požiarov v súkromnom vlastníctve bytového hospodárstva, poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. V priebehu letných prázdnin by mali dospelí deťom venovať zvýšenú pozornosť. Deťom do rúk zápalky nepatria. Neodbornou manipuláciou s plynovými a elektrickými spotrebičmi,  s horľavými kvapalinami a plynmi, ale i hrou so zápalkami a zakladaním ohňov v prírode dochádza k mnohým požiarom. Hra so zápalkami mala veľakrát tragické následky. Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, vypaľovanie trávnatých porastov, kríkov a stromov má v mnohých prípadoch za následok rozsiahly požiar.
V letnom období sa vykonávajú poľnohospodárske práce, zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy. Tieto činnosti zvyšujú nebezpečenstvo vzniku požiaru. Dôsledkom požiarov sú veľké materiálne a ekologické škody. Požiare často ohrozujú zdravie i život ľudí.
Upozorňujeme občanov na povinnosť ohlásiť každý spozorovaný a vzniknutý požiar na tel. č. 150 alebo 112.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku praje všetkým spoluobčanom, ale i deťom príjemné prežitie dovoleniek a letných prázdnin. Zároveň veríme, že naše rady prispejú k zabráneniu možných požiarov a zníženiu prípadných škôd.

mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

1 2 3 4 5