DFS Margaréta ďakuje za potlesk


21.5.2019
Vystúpenie DFS Margaréta k 10. výročiu vzniku súboru bolo v nedeľu 19. mája 2019 v znamení radosti. Deti pozdravil starosta obce Eugen Janik a zástupkyňa MOS Modra Darina Mladenovová. Krásny tanečný pozdrav priniesli bývalí členovia súboru, ktorí sa kvôli tomuto vystúpeniu naučili myjavské tance. Ozdobou podujatia bola ľudová hudba s cimbalom pod vedením Veroniky Strížencovej. Atmosféru nepokazila ani spŕška pred koncom; záverečnú karičku sme síce nevideli, lebo pódium bolo nebezpečne šmykľavé, ale deti sa poklonili divákom aj v daždi. Kto v nedeľu na vystúpení nebol, môže deti vidieť aj na Apponyiho juniálese v malinovskom parku 1. júna o 13.30 hod.

135. výročie DHZ v Malinove


6.5.2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove v spolupráci s Obecným úradom v Malinove a SOŠZ Gustáva Čejku srdečne pripravil 4. mája 2019 oslavy 135. výročia svojho vzniku v areáli veľkého parku. Po slávnostnej svätej omši na nádvorí Apponyiho kaštieľa predviedli hasiči ukážky zo svojej práce a zručnosť najmenších hasičov.
fileDHZ-Program osláv (86 KB)
fileDHZ-Program osláv v MJ (86 KB)

Zápis detí do MŠ Malinka


3.4.2019
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Malinka na školský rok 2019/2020 spojené s informáciami sa uskutoční v termíne od 13. do 16. mája 2019 v čase od 16:00 do 17:00 v budove elokovaného pracoviska MŠ na nám. 1. mája v Malinove. Tešíme sa na Vás!
Ostatné informácie nájdete na www.msmalinovo.sk v záložke Zápis do MŠ.

Priechod pre chodcov na Bratislavskej ulici


11.4.2019
Naša obec v januári 2019 podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Za získané finančné prostriedky chce obec vybudovať priechod pre chodcov s blikajúcim svetlom na Bratislavskej ulici pri ZŠ na Višňovej ulici. Celkové oprávnené náklady na tento projekt sú približne 27 tisíc eur. Úspešné projekty budú podporené maximálne do výšky 24 tisíc eur. Samosprávy v prípade schválenia svojich žiadostí budú projekty spolufinancovať vo výške 5%.
Priechod pomôže zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu na veľmi frekventovanom úseku Bratislavskej ulice a zvýši bezpečnosť chodcov, najmä detí pri základnej škole na Višňovej ul.

Čia je to vizitka?


19.3.2019
Dnes ráno sme po prvý raz v tomto roku vyložili hnedé kontajnery na ulicu. Jarné upratovanie v záhradách počas pekného víkendu sa začalo, zbavujeme sa starej vegetácie a dobre nám všetkým padne týždňová služba odvozu bio odpadu spred domu. Ale hneď popoludní prišlo starostovi do pošty nepríjemné oznámenie:
"Dobrý deň, pán starosta, v prílohe e-mailu Vám zasielam fotodokumentáciu zberu biologicky rozložiteľného odpadu z nádob z obce Malinovo, ktorý nám bol pre kontamináciu pozastavený pri výsype v kompostárni. O ďalšom postupe Vás budeme informovať." Podpísaná pani Martina Ábelová, obchodná zástupkyňa spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. A s textom fotografie, pod ktoré by sa asi nikto nepodpísal a určite sa k nim nikto neprihlási...


Na hulváta medzi trávu a lístie niekto strčil to, čo vidíte. A pritom práve v tento deň odvážali - tiež každému spred domu! - vytriedený plastový a papierový odpad. Ako to komentovať? Ako to budeme komentovať my všetci, keď súčasťou "ďalšieho postupu" bude pokuta alebo stop ďalšiemu odvážaniu bio odpadu z Malinova?

Stolnotenisový turnaj 2019 - vyhodnotenie


6.3.2019

Na turnaji, ktorý sa konal 16.2.2019 v malinovskej telocvični, sa zúčastnilo 30 hráčov v kategórii dospelých a 20 hráčov v skupine mládežníkov. Turnaj mal vysokú úroveň, čo dokazuje aj tesné a ťažké víťazstvo staronového šampióna vo finále. U detí išlo hlavne o zábavu a zoznámenie sa s týmto vynikajúcim športom.
Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri príprave a organizácii turnaja.
Výsledky
Sponzori

Ako triedime odpad


28.2.2019
Podľa analýzy, ktorú obec Malinovo vykonala za účelom stanovenia výšky poplatkov za uloženie komunálnych odpadov na skládku, je percento vytriedených zložiek komunálnych odpadov v našej obci až 36,34 %. Zaradili sme sa tak k tým najlepším obciam, v ktorých občania intenzívne vnímajú potrebu chrániť životné prostredie aj separovaním a recykláciou jednotlivých druhov odpadu. Zároveň obec dlhodobo venuje primeranú pozornosť budovaniu potrebnej infraštruktúry (funkčný zberný dvor, rozmiestnenie zberných kontajnerov a pod.).
filePotvrdenie o percente vytriedených zložiek odpadu (163 KB)  

Súťaže k 135. výročiu DHZ v Malinove


20.2.2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove pripravil k svojmu výročiu výtvarnú a literárnu súťaž pre deti a mládež od 6 do 16 rokov. Zámerom organizátorov je pripomenúť najmladšej generácii prácu a obetavosť dobrovoľných hasičov v obci, povzbudiť záujem mládeže o tieto aktivity. Uzávierka súťaže je 12. apríla 2019. Viac informácií o súťažiach nájdete v priloženom štatúte.
fileŠtatút výtvarnej a literárnej súťaže Naši hasiči (400 KB)

Rekonštrukcia letiska a zvýšený hluk


4.2.2019
BRATISLAVA – Letisko M. R. Štefánika bude počas nasledujúcich viac ako troch mesiacov používať iba hlavnú vzletovú dráhu 13-31. Z toho dôvodu upozorňuje obyvateľov vybraných mestských častí Bratislavy a obcí v okolí na zvýšený počet preletov lietadiel nad ich obydliami, čo môže spôsobiť zvýšenú hladinu hluku. Viac informácií

Kamerový systém v obci


31.1.2019
V mesiaci december sme ukončili IV. etapu realizácie kamerového systému v našej obci. Boli nainštalované ďalšie 3 kamery, na ktoré obec Malinovo získala dotáciu zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie riešila z vlastných finančných prostriedkov. Poskytovateľom dotácie bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Bratislava. Projekt bol zameraný na elimináciu poškodzovania objektov (majetok obce) a verejných priestranstiev. Pevne veríme, že sa nám podarí skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia  a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.
Eugen Janík, starosta obce

Úpravy MHD v Bratislave


30.1.2019
Od 15. februára na obdobie pol roka bude kompletne uzavretá ulica Mlynské Nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu, čo bude mať výrazný negatívny dopad na dopravu v celej východnej časti Bratislavy. Ďalší nárast vozidiel na už dnes preťažených úsekoch bude znamenať rozsiahle zápchy. Aby sme túto situáciu zvládli, na kritických úsekoch ciest zriaďujeme samostatné pruhy pre verejnú dopravu. Získame tak jeden spôsob dopravy, ktorý sa zápcham z väčšej časti vyhne. Viac informácií na www.zvladneme.to
fileMagazin IDS BK (276 KB)Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostovi a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Dobrý deň,
v súvislosti s oznamom starostu obce o ukončení IV. etapy realizácie kamerového systému v obci žiadame o informácie:
1. kde je vyvedený systém (riadiace centrum), 2. jedná sa o CCTV (tzn. uzavretý okruh), 3. kto je zodpovednou osobou s prístupom do systému (v prípade viacerých osôb, špecifikovať),
4. počet všetkých kamier v obci a špecifikácia ich umiestnenia.
Odpoveď žiadame zverejniť na webovej stránke obce Malinovo, aby sa s ňou oboznámili všetci obyvateľa.

Dňa 24.2.2019, občania Malinova

Vážení obyvatelia obce Malinovo,
na základe Vášho dotazu, ktorý sa týka kamerového systému v obci Malinovo Vám oznamujem:
V Slovenskej republike monitorovanie priestorov prístupných verejnosti upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podľa § 10 tohoto zákona priestor prístupný verejnosti možno monitorovať. Videozáznam môže byť použitý len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, alebo narušovanie bezpečnosti v obce. Vlastník záznamu nemôže tento záznam poskytnúť nikomu inému, len orgánom činným v trestnom konaní.
Záznamy sú na základe §13,odst.7 cit. zákona po siedmich dňoch vymazané.
Rozmiestnenie kamier:
- 1 kamera - 3 vody nasmerované na MŠ
- 1 kamera - Višňová nasmerované na ZŠ
- 1 kamera na autobusová zastávke smer Ivanká- Záleská cesta
- 2 kamery cintorín
- 2 kamery zvonica
- 2 kamery veľký park
- 1 kamera zberný dvor
- 1 kamera OÚ
Riadiace centrum je umiestnené na OÚ. Zodpovedná osoba je starosta obce.
Bol by som veľmi rád, keby ste sa v budúcnosti podpísali, nakoľko to považujem za primárnu slušnosť.
Eugen Janik,
starosta obce
bullet
Dobrý deň. Dňa 18.1.2019 si návštevníci pohostinstva na nám.1.mája urobili o 21,30 hod. ohňostroj. Sú ohňostroje mimo Silvestra povolené? Mali na akciu súhlas obce?
Andrej L.

Vážený pán Andrej L.,
návštevníci mali povolenie na rodinnú oslavu a nemali povolenie na ohňostroj. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka.
S pozdravom
Eugen Janik, starosta obce
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starosta obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Ochrana osobných údajov


Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácií o ochrane osobných údajov.