Kanalizácia s perspektívou


22. augusta 2018
Práve pred rokom, na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Malinovo, dňa 14. augusta 2017 poslanci prijali sériu uznesení o budúcnosti verejnej kanalizácie. V obci Most pri Bratislave poslanci schválili predmetné uznesenia na rokovaní č. 3/2017 dňa 25. mája 2017. Treba zdôrazniť, že tieto rozhodnutia sa nerodili ľahko, ale poslanci práve týmto krokom zbavili obe obce veľkého bremena.
Prevádzka čističky odpadových vôd (ČOV) v Moste pri Bratislave a celej súvisiacej kanalizačnej infraštruktúry, ktorej už-už hrozil kolaps, prešla do rúk novej súkromnej spoločnosti VMM, a.s.. Spoločnosť vznikla s odhodlaním okamžite spustiť výstavbu výtlačného potrubia do čističky odpadových vôd vo Vrakuni. Presne do roka sa jej tento záchranný projekt podarilo zrealizovať a v týchto dňoch už prebieha jeho kolaudácia. Prichádza úľava, ale súčasne pretrvávajú aj pochybnosti, či bol tento zásadný krok naozaj nevyhnutný.

Kanalizácia musí slúžiť,
upokojovali sme obyvateľov v článku z 13. novembra 2014, keď kulminovali kapacitné problémy celej siete. Stavebníkom vtedy dokonca hrozilo, že budú mať na svojom pozemku žumpy. V tom čase však už bolo na dosah stavebné povolenie na projekt výtlačného potrubia z Mostu pri Bratislave do ČOV Vrakuňa, ktorý by navýšil kapacitu siete až na 30 tisíc ekvivalentov. Obce financovali spracovanie projektu, aby umožnili bez problémov napojiť na kanalizáciu všetky domácnosti, vrátane Studeného. Všetkým však bolo jasné, že nájsť financie na výstavbu výtlaku - odhadom cca 2 mil. eur - nebude  jednoduché. Dlhé mesiace sa viedli rokovania; pre veľké spoločnosti ako Vodohospodárska výstavba, š.p. (VV), či Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) nebol tento projekt zaujímavý, zdroje z rôznych fondov neprichádzali do úvahy a pre obce bolo neúnosné takéto úverové zaťaženie. Pripomeňme ešte, že obce nikdy reálne nevlastnili infraštruktúru kanalizačnej siete, vrátane ČOV, že kanalizáciu len prevádzkovali na základe zmluvy o nájme s VV, š.p. a že prevádzka bola stratová.
Bez funkčnej kanalizačnej siete dnes už občania nevedia existovať, ďalší plánovaný územný rozvoj celej oblasti by bol nemožný.  A tak sa - aj vo vlastnom záujme - spojili viacerí lokálni developeri, vytvorili spoločnosť VMM, a.s., s cieľom vybudovať výtlačné potrubie a spravovať verejnú kanalizačnú sieť.

Z pohľadu obce: výhodné riešenie?
Jednoznačne áno, a to z viacerých dôvodov:
- výtlačné potrubie sa vybudovalo na náklady súkromných investorov,
- rozvoj obcí z hľadiska kapacity verejnej kanalizácie bude zabezpečený aspoň na dve desaťročia (pričom obce od začiatku požadovali od investora, aby bolo pripojenie na kanalizáciu cenovo dostupné),
- obce nebudú nútené dotovať prevádzku kanalizácie a ušetrené finančné prostriedky môžu použiť na rozvoj iných oblastí,
- odpadne im administratíva spojená so správou verejnej kanalizácie,
- obce zhodnotili finančné prostriedky vynaložené na projektovú prípravu výtlačného potrubia (ktorú by inak nevedeli využiť) formou získania akcií v spoločnosti súkromného investora VMM, a.s.

Ako prešla Kanalizácia M&M do spoločnosti VMM, a.s.?
Keďže v projekte výtlačného potrubia sa počítalo aj so zapojením existujúcej ČOV v Moste pri Bratislave, súkromný investor musel získať kontrolu nad spoločnosťou Kanalizácia M&M (bola to aj podmienka banky). Všetky uznesenia a zmluvy, ktorými sa prevod uskutočnil, sú zverejnené na web stránkach obcí.
Stručne si zopakujme tie najdôležitejšie:
- Zmluvy o prevode obchodných podielov z oboch obcí za nominálnu hodnotu obchodného podielu, každý za 3 320 eur;  spoločnosť Kanalizácia M&M bola dlhodobo v strate, nevlastnila hmotný majetok a bolo potrebné dotovať ju pôžičkami zo strany obcí.
- Zmluvy o postúpení pohľadávky (pôžičky v sume 28.877,78  eur voči Kanalizácii M&M na VMM, a.s); išlo o pohľadávky obcí, ktoré by pri pretrvávajúcej situácii v Kanalizácii M&M obce nikdy nedostali naspäť.
- Zmluvy o postúpení práv a povinností "z projektovej dokumentácie na výstavbu výtlačného potrubia do Vrakune" z obcí na VMM, a.s. za sumu 17.802,22 eur; je to suma, ktorú obce vynaložili na projektovú dokumentáciu výtlačného potrubia.
Na základe týchto úkonov vznikla každej obci pohľadávka v sume 50.000 eur (transformovaná na pôžičku separátnou zmluvou o započítaní) voči spoločnosti VMM, a.s., v ktorej  sú obce akcionármi (každá obec vlastní 2 ks akcií). Takto investované prostriedky sa jej vrátia po zrealizovaní výtlačného potrubia.

Z pohľadu občana: Budeme platiť viac?
Súkromný investor má prirodzene záujem zabezpečiť  rýchlu návratnosť  vynaložených prostriedkov na investičný projekt.  Prvé cenníky (na stránke www.kanalizaciamm.sk už nie sú) obsahovali rozličné spoplatnené služby, ktoré občanov nepríjemne prekvapili. Poplatky za pripojenie k verejnej kanalizácii a cenu stočného však stráži a kontroluje ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR. Účelom  regulácie je podľa § 3 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov "transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. Povinnosťou vlastníkov rodinných domov a bytových domov, ktorá vyplýva zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, je pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Prevádzkovateľ alebo vlastník verejnej kanalizácie je povinný im toto umožniť bez akýchkoľvek poplatkov" (citát zo stanoviska ÚRSO SR).
Takáto stratégia je pre všetkých zúčastnených prijateľná, občania nebudú finančne obmedzovaní pri pripájaní svojich nehnuteľností na kanalizáciu a developeri nebudú limitovaní nedostatočnou kapacitou siete. Vzťahy medzi prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a jej užívateľmi sa určite budú ešte nejaký čas utriasať, ale je v záujme obcí, aby tieto vzťahy boli korektné.