Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo
č. 1/2013

o zrušení základnej školy 1. - 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským
Školská 11, 900 45 Malinovo.


Obecné  zastupiteľstvo v Malinove  podľa § 17 ods.2 písm. g) zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ruší

Základnú školu 1.- 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tanítasi Nyelvű Alapiskola,
Školská 11, 900 45 Malinovo – Éberhard

k 30.06.2013, z dôvodu nedostatočného počtu detí (3) prihlásených do šk. roku 2013/2014.

Eva Godová
starostka obce

Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Malinove dňa 21.03.3012 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli po jeho schválení.

Vyvesené:01.03.2013
Zvesené: