Odpad náš každodenný


19.6.2018
(Dokončenie z titulnej strany)

Smeti po smetiaroch
Najviac ľudia reagujú na neporiadok, ktorý vidia priamo z okna, napr. pri odvoze komunálneho odpadu, za ktorý sami platia.
Z listu občana: „ ...v dňoch vývozu, po ich odchode (t.j. pracovníkov spoločnosti AVE), lietajú po ulici odpadky, ktoré si sami pozbierame. Podotýkam, že pred vývozom je ulica čistá. Už sa stáva pravidlom aj to, že smetné nádoby nevrátia na miesta bližšie k domom, ale ich ponechajú na ceste, kde prekážajú  motoristom. Ale to, že si neskontrolujú, či smetné nádoby vysypali, je už vrchol. Dnes ostalo viac smetných nádob skoro do polovice plných...“
Každá taká sťažnosť vyvolá celú reťaz krokov: obec požaduje okamžité zabezpečenie nápravy aj písomné stanovisko a spoločnosť AVE SK koná.
Z listu Dr. Petra Krasneca, generálneho riaditeľa spoločnosti AVE SK:
„Všetky sťažnosti detailne preverujeme a ak sa potvrdí, že chyba je na našej strane, snažíme sa odstrániť ju čo najskôr. Zistené nedostatky eliminujeme investíciami do technického vybavenia, aj prijímaním nových zamestnancov, ktorých cez naše interné školiace procesy postupne obsadzujeme do nových zvozových vozidiel.“
Všetko je o ľuďoch, o ich prístupe a zodpovednom konaní. Ale treba si všímať aj upozornenia zo strany AVE SK, že nádoby na TKO sú často doslova napchaté a preťažené, že ak majú pracovníci povinnosť manipulovať s nádobou šetrne, nemôžu ju obúchavať a vytriasať, aby ju nepoškodili. Stane sa aj to, že v nádobe objavia odpad, ktorý nemôžu vysypať do zberného auta, aby neznehodnotili celý jeho obsah.

Bio odpad smrdí
Príroda v boji s odpadom
Príroda v boji s odpadom
To je jasné každému, kto nechal pokosenú trávu pár dní – a ešte v horúčavách – na kope. Rovnako rýchlo a so zápachom sa bio odpad rozkladá aj v špeciálnych nádobách, ktoré obec poskytuje na požiadanie bezplatne. Nakúpila ich doteraz pre 850 domácností a prichádzajú stále ďalšie žiadosti. Obec zaviedla odvoz raz za dva týždne, ale v letných horúcich mesiacoch, keď po daždi tráva i burina bujne rastie, to zjavne nestačí. Občania píšu, že časť odpadu ostáva po vývoze v nádobe, že cez spodné rošty a dierkované boky nádob vyteká pri vývoze smradľavá voda na chodník a na vozovku...
V utorok 12. júna pracovníčky obce a vedenie spoločnosti AVE SK vykonali na Troch vodách kontrolu vývozu bio odpadu. Potvrdilo sa, že
- nádoby bývajú preplnené tak, že je veľmi náročné vôbec ich zachytiť do zdvíhacieho mechanizmu,
- pri vysýpaní sa boky nádoby pod váhou obsahu doslova prehýbajú, a napriek ochranným pásom na vozidle hrozí riziko ich poškodenia,
- bio odpad je často doslova nalepený na stenách nádoby (kde stál a hnil možno aj viac ako 14 dní) a jediná možnosť, ako nádobu úplne vyprázdniť, je vysekať odpad ostrým predmetom, na čo pracovníci nemajú čas ani technické vybavenie,
- do nádob sa bežne vyhadzuje hnilé ovocie, ktoré vzápätí púšťa vodu a zapácha.
Všetci sa postupne učíme, ako nakladať s bio odpadom, ako optimálne napĺňať nádoby, ale aj využívať preschnutú pokosenú trávu na mulčovanie k stromom a kríkom. Obec ponúka kapacity na zelený odpad aj na svojom zbernom dvore. Avšak po zvážení všetkých doterajších skúseností zaviedla počas letných mesiacov aj týždenný odvoz bio odpadu zo zberných nádob.

My triedime a oni to hádžu na kopu...
Plastový a papierový odpad pripravujeme do vriec doma. Umývame tégliky, stláčame plastové fľaše na najmenší objem, trháme veľké krabice na menšie kusy... A každého naštve, keď vidí, že jeho snaha triediť je márna, že vrecia s plastom a papierom sa vtlačia do jedného zberného vozidla. Prečo?  
Znovu zo stanoviska Petra Krasneca:
„Všetok odpad, vyseparovaný občanmi, sa zbiera do jedného zvozového auta z viacerých dôvodov. Tým primárnym je ekonomika: zber od 1. júla 2016 nefinancuje vaša obec, ale Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).  Nezanedbateľným dôvodom je aj ohľad na životné prostredie (okrem úspory pohonných hmôt aj eliminácia výfukových plynov, hluku, prašnosti...). Takto zozbieraný odpad sa ďalej triedi na jednotlivé komodity druhotných surovín na nami prevádzkovanej triediacej linke.“
Na záver pridal ubezpečenie, že už čoskoro budú mať zberové vozidlá označenie, ktorý druh odpadu v daný deň zbierajú, keďže sú rovnaké, aby predišli zbytočným fámam o miešaní odpadov.      
Potešujúce je, že problémy s odpadom zaujímajú všetkých, že nám nie sú ľahostajné. Aj drobné lokálne riešenia prinášajú úľavu. Keby sa zelený pás pri betónke za Višňovou (viď foto) vyčistil a pokosil, aká by to bola super cesta pre kočíky, bicyklíky alebo bežcov?