Odvoz odpadu


Poplatok za odvoz komunálneho odpadu v roku 2017 je potrebné uhradiť do 31. januára 2017 na obecnom úrade v Malinove.
Po uhradení poplatku občan dostane nálepku na označenie zbernej nádoby. Od 1. februára 2017 neoznačené zberné nádoby nebudú vyprázdnené.

Zelená karta
Spolu s nálepkou dostali občania aj zelenú kartu, ktorou sa preukážu pri ukladaní objemného odpadu na zbernom dvore.

Poplatok za TKO v r. 2017 - fyzické osoby.

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2017  • TKO sa vyváža z označených smetných nádob každý týždeň vždy v pondelok.
  • Vývoz TKO v dvojtýždňových intervaloch bude v každom nepárnom týždni (vždy v pondelok).
  • Vývoz TKO v mesačných intervaloch sa zhoduje s harmonogramom odvozu separovaného odpadu.
  • Vývoz bio odpadu zo špeciálnych kontajnerov je každý párny týždeň vždy v utorok.

Plasty a papier
Žiadame občanov, aby starý papier (noviny, časopisy, knihy, zošity a pod.) odkladali do vriec, kartóny rozobrali, zviazali a takto pripravené vrece a zviazané kartóny uložili vedľa smetných nádob v čase odvozu plastov a papiera podľa harmonogramu.

Harmonogram odvozu plastov a papiera v r 2017:
23. január
20. február    
20. marec    
17. apríl    
15. máj
12. jún
10. júl
07. august
04. september
02. október
30. október  
27. november
25. december

Kalendár vývozu odpadu - kliknutím zväčšíte

Nálepky na smetných nádobách z r. 2016
ako potvrdenie o zaplatení za priebežný vývoz tuhého komunálneho odpadu, platia až do konca januára 2017.

Kontajnery na biologický rozložiteľný odpad
Občania si objednajú špeciálne 120 l kontajnery na biologický rozložiteľný odpad na obecnom úrade. Odvoz týchto kontajnerov na bio odpad zo záhrad bude každý párny týždeň v utorok. Prvý odvoz bude 4. apríla 2017. Kontajnery včas vyložte na chodník.
Čo patrí do kompostu: tzv. suchý odpad ako šupky, čajové vrecúška, káva, ovocie, zelenina, lístie, tráva, konáriky, záhradný odpad, burina bez semien, drevný popol, piliny.
Čo do kompostu nepatrí: tzv. mokrý odpad ako odpad z varenia, mäso, mäsové výrobky, zbytky varených jedál, kosti, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, ďalej vetvy z tují, listy z orecha, popol iný ako z prírodného dreva, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kov, farby a riedidlá, časopisy, mačacie, psie, ľudské výkaly, plienky, sklo, drevo chemicky upravované alebo lepené, textil, chemicky ošetrené ovocie a zelenina.


Kontajnery na triedený odpad
V obci na uliciach Višňová, Zátôňská a Cintorínska sú umiestnené kontajnery na sklo a textil.

Separovaný zber jedlých olejov a tukov
zaviedla obec od 7. marca 2016. Použité jedlé oleje a tuky sú domácnosti povinné  zlievať do PET fliaš (napr. od minerálky, jedlého oleja a pod.) s objemom 1 - 5 litrov. Po naplnení je nutné fľaše uzatvoriť tak, aby z nich obsah nevytekal a vložiť ich do smetnej nádoby červenej farby s nápisom: Jedlé oleje a tuky.
Nádoby červenej farby budú umiestnené na uliciach: Višňová, Bratislavská, Cintorínska, Zátôňská.

Separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
zaviedla obec pre domácností od 7. marca 2016. Tento druh odpadu je možné priamo vkladať (vlievať) do smetnej nádoby čiernej farby na to určenej s nápisom: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Nádoby čiernej farby budú umiestnené na uliciach: Višňová, Bratislavská, Cintorínska, Zátôňská.

Vývoz vyseparovaných zložiek - jedlých olejov a tukov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude zabezpečovaný jedenkrát do týždňa – v pondelok.
Cieľom separovania týchto zložiek odpadu je hlavne znížiť ich množstvo vypúšťané do verejnej kanalizácie, ako i ochrana životného prostredia.

Elektronický odpad
Kto má doma prebytočný starý elektro-odpad (počítače, monitory, práčky, chladničky a pod.),môže o jeho odvoz požiadať firmu ANEO, s.r.o. prostredníctvom formulára na stránke:
www.nahlasodpad.sk
alebo telefonicky na tel. č.: 0918/848 888.
Firma ANEO, s ktorou má obec Malinovo uzatvorenú zmluvu, bezplatne zlikviduje odpad priebežne po celý rok.

Vybité batérie
a prenosné akumulátory môžu občania odkladať do špeciálneho recyklačného boxu, ktorý je umiestnený na chodbe obecného úradu v Malinove.

fileAko správne separovať plasty, sklo a papier (974 KB)
fileVýznam triedenia odpadu (212 KB)