Oznamy


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaStarosta obce Malinovo pozýva občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok, 5. novembra 2019 o 18.00 h v kultúrnom dome v Malinove.

Program:
1.Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.Schválenie programu rokovania
3.Zloženie sľubu nového poslanca – Štefana Lengyela
4.Pridelenie nájomného bytu
5.Delegovanie dvoch zástupcov do Rady školy pri Spojenej škole, Bratislavská 44, Malinovo
6.Žiadosť o realizáciu nadstavby budovy TJ v areáli TJ Malinovo
7.Žiadosť TJ o vybudovanie Multifunkčného ihriska v areáli TJ Malinovo
8.JUDr. Dobrucký Andrej- žiadosť o opätovné prehodnotenie uznesenia o zriadení vecného bremena
9.Schválenie Zmluvy s BSK o prenájme majetku obce Malinovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.Schválenie VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
11.Diskusia
12.Záver

Eugen Janik, v.r.
starosta obce


Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva  – nástup náhradníkaPodľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Malinovo. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Malinove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Štefan Lengyel.
Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Malinovo uvoľnil zvolený poslanec Mgr. Marek Vyoral, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu doručením do podateľne obecného úradu v Malinove. V zmysle ust. § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 08. 10. 2019, kedy bola doručená na OcÚ Malinovo jeho písomná žiadosť - vzdanie sa mandátu poslanca a členstva v komisiách OZ.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Eugen Janik
starosta obce


Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaPREDMET NÁJMU:
- budova postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo: 1452/1, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie), zapísaná na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec, Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, druh stavby: 11 (popis stavby: ZŠ Maďarská), , súpisné číslo: 132, podlahová výmera budovy 850 m2 (ďalej aj ako „budova 1“)
- pozemok pod budovou 1, parcela registra „C“ číslo: 1452/1, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   425 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 1“),- pozemok parcela registra „C“ číslo: 1452/27, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   1710 m2    zapísaný na liste vlastníctva č.685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 2“),
- budova postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo: 940/12, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) zapísaná na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, druh stavby: 11, (popis stavby: základná škola), súpisné číslo: 1755, podlahová výmera budovy 567m2 (ďalej aj ako „budova 2“),
- pozemok pod budovou 2, parcela registra „C“ číslo: 940/12, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   567 m2    zapísaný na liste vlastníctva č.685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 3“),
- pozemok, parcela registra „C“ číslo: 940/3, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   2522 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 4“),

PRENAJÍMATEĽ: Obec Malinovo, so sídlom: L. Svobodu č. 17 900 45 Malinovo, zastúpená: Eugenom Janikom, starostom obce, IČO 00304921, DIČ 2020662171, Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu (IBAN):  SK51 0200 0000 0000 0542 5112

NÁJOMCA: Spojená škola Malinovo, sídlo: Bratislavská č. 44, 900 45, Malinovo, IČO: 525 852 12, v zastúpení riaditeľkou školy: Mgr. Monikou Ignácovou

DOBA NÁJMU: na dobu určitú na 10 rokov

ÚČEL NÁJMU: prevádzkovania Spojenej školy so sídlom: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň a Stredisko odbornej praxe.

ODÔVODNENIE OSOBITNÉHO ZRETEĽA: vytvorenie Spojenej školy sa uskutočňuje s cieľom zachovania stredného odborného vzdelávania v obci Malinovo, zlepšenia kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy v obci Malinovo, ktorá bude poskytovať vzdelávanie ako plnoorganizovaná základná škola a zlepšenia podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu obidvoch zainteresovaných škôl.

NÁJOMNÉ: v zmysle ust. § 671 Občianskeho zákonníka  v sume 16,80 EUR/m2/ročne za nebytové priestory a v sume 0,10 EUR/m2/ročne za prenájom pozemkov, telocvičňa so zázemím v sume 5 EUR/1 hodinu.


Návrh je predkladaný na základe žiadosti žiadateľa.

Uvedený návrh sa bude prerokovávať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malinove dňa 28. októbra 2019.

Eugen Janik, starosta obce


Výzva na zaplatenie nedoplatkovObec Malinovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, aby si vyrovnali nedoplatky daní a poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady.
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce Malinovo č. 1/2012 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
V predchádzajúcich dňoch obec všetkým neplatičom zaslala písomnú výzvu, v ktorej daňovníkov upovedomila o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.
Aj touto cestou  v y z ý v a m e  všetkých daňovníkov, ktorí doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 a predchádzajúce roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.10.2019 zaplatením v pokladni obecného úradu alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Eugen Janik
starosta obce


Jesenná deratizáciaNa základe výzvy a odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oznamujeme občanom termín celoplošnej deratizácie v obci Malinovo:
od 1. októbra 2019 do 30. novembra 2019.

Vyzývame a žiadame podnikateľov v obci, organizácie a všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby v tomto termíne tiež vykonali deratizáciu nielen všetkých hospodárskych budov, ale i pivníc, garáží, prístreškov na náradie, skladov, povál a ostatných miest, kde je možný pohyb hlodavcov.
Deratizačné nástrahy si môžete zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní.


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v MalinovePodľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.§ 13 ods.4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Malinove.

Program:
1. Úvodné náležitosti:
- otvorenie zasadnutia
- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie projektu na vybudovanie malej ľadovej plochy
3. Informácie o pripravovaných projektoch cyklotrasy
3. Diskusia
4. Záver

Eugen Janik v.r.
starosta obce


Stanovisko obce Malinovo k miestnym komunikáciám a osvetleniu v lokalite Tri VodyVážení občania obce Malinovo,
v súvislosti so žiadosťami občanov žijúcich v lokalite Tri Vody VI. o prevzatie developerom vybudovaného verejného osvetlenia a miestnych komunikácií do vlastníctva obce Malinovo si Vám dovoľujem oznámiť nasledovné stanovisko obce k danej problematike:

V ust. §3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je uvedené: „Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.“

V ust. §3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je uvedené: „Správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce - obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že obec Malinovo doposiaľ neprevzala od investora do vlastníctva/nájmu formou zmluvy/protokolu do vlastníctva/nájmu miestne komunikácie,  ani pozemky pod miestnymi komunikáciami, chodníkmi ani verejné osvetlenie v lokalite Tri Vody VI. V zmysle platnej legislatívy podlieha každé nadobudnutie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku do vlastníctva obce schváleniu takéhoto prevodu v obecnom zastupiteľstve.

Obec Malinovo preberá infraštruktúru /miestne komunikácie, chodníky a verejné osvetlenie (VO)/ v nových rozvojových zónach na základe podmienok. Najdôležitejšou podmienkou prevzatia VO do majetku obce,  okrem splnenia podmienky počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt,  je vyhovujúci technický stav (funkčnosť)  a doloženie príslušnej technickej dokumentácie, vrátane revíznych správ.

Vlastníkmi verejného osvetlenia (ďalej len „VO“) v lokalite Tri Vody je naďalej spoločnosť, ktorá budovala infraštruktúru v tejto časti obce.  

Na základe odbornej obhliadky stavu VO však obec zistila, že osvetlenie v danej lokalite nie je v dobrom technickom stave, momentálne nie je schopné riadnej prevádzky pre poruchy pravdepodobne v elektrických okruhoch. O týchto skutočnostiach boli vyrozumení na stretnutí vlastníci verejného osvetlenia, ktorí prisľúbili urýchlenú nápravu, aby obec mohla následne zariadenia prevziať do svojho majetku. Podľa zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  je obec povinná udržiavať majetok, len ak ho vedie vo svojom účtovníctve, teda ak je v jej vlastníctve.

Obec nemôže vynakladať finančné prostriedky na obhospodarovanie majetku vo vlastníctve inej osoby. VO je vo vlastníctve spoločností, ktoré budovali infraštruktúru a znášajú všetky náklady spojené s jeho prevádzkou a údržbou.

Každý developer je oboznámený so zásadami na preberanie infraštruktúry do majetku obce pri vydávaní príslušných povolení na stavebnom úrade. Pravidlá pre preberanie infraštruktúry  sú teda jasne dané vopred a obec postupuje voči každému rovnako, aby nebol nikto  diskriminovaný. Nemôže však preberať do svojho majetku zariadenia, ktoré sú nefunkčné, nespĺňajú technické normy alebo neobsahujú zákonom požadovanú technickú dokumentáciu. Väčšina developerov v obci si svoje povinnosti ohľadom výstavby a odovzdania infraštruktúry  uvedomuje a plní. Žiaľ, vyskytnú sa aj prípady, keď bremeno nesplnených povinností sa tlakom cez občanov snažia prenášať na obec.
Uvedené Vám dávam na vedomie.

Eugen Janik,
starosta obce Malinovo


Štatistika o zdravíŠtatistický úrad SR oznamuje,  že od 1. júla do 31. decembra sa uskutoční Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) , ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Cieľom zisťovania EHIS a porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi EÚ je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívania zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú.
V tomto období vybrané domácnosti v obci Malinovo navštívi poverený zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa, slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.


Zmeny v registri adriesDňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb s účinnosťou odo dňa 01.07.2015.

Zo zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries vyplýva:

a) stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod budovy, s uvedením jeho geodetickej šírky, dĺžky a výšky.
Pri stavbách s viacerými vstupmi, musí byť adresným bodom zameraný každý vstup samostatne.
b) v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice.
Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.06.2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami podľa § 14 a § 5 ods. 1 a 2 zákona, zapíše do registra údaje a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra do 30.06.2016.

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

a) osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
b) vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným a orientačným číslom, ak je určené.
Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.12.2015.

Tlačivá žiadostí o určenie súpisného čísla budove a o zmenu/zrušenie súpisného čísla budove.


Doklad o povolení vjazduObecný úrad Malinovo oznamuje stavebníkom v obci Malinovo, k.ú. Malinovo, že od 1. júla 2015 na základe zákona č. 160/1996 Zb. je potrebné k žiadosti o stavebné povolenie priložiť aj doklad o povolení vjazdu na miestne komunikácie. Tlačivo žiadosti o povolenie vjazdu na miestne komunikácie je na stránke obce www.malinovo.sk, v sekcii Tlačivá obecného úradu alebo ho poskytne sekretariát na Obecnom úrade v Malinove.
Po vyplnení žiadosti, doložení potrebnej projektovej dokumentácie a uhradení správneho poplatku 30 € bude stavebníkovi vydané rozhodnutie Obce Malinovo.


Nové povinnosti pre predajcov na trhových miestachOd 1.1.2014 je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predávajúci alebo poskytovateľ služby na trhovom mieste povinný pred začatím predaja podať si písomnú žiadosť na Obecný úrad Malinovo o zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb. K žiadosti priloží:
1. fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo 
2. čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu o tom, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
Ak žiadateľ požadované dokumenty nepredloží, Obecný úrad Malinovo povolenie na zaujatie verejného priestranstva nevydá.

Tlačivo žiadosti o zaujatie trhového miesta

Prílohy:
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Novela zákona č. 178/1998 Z.z. Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb.