Oznamy


Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce
formou verejnej obchodnej súťažeObec Malinovo vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nadbytočného nehnuteľného majetku obce:              

A) Pozemky:
1. Budova bývalej MŠ Tri vody I. 1401 parc. registra „C“ KN č. 943/3, druh pozemku: ostatné plochy a nádvoria pozemok o výmere 650m2, ktorý je zapísaný na LV č. 685 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor pre katastrálne územie Malinovo a parc. registra „C“ KN č. 943/561, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 200m2, ktorý je zapísaný na LV č. 685 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor pre katastrálne územie Malinovo.

B) Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Malinovo, na internetovej stránke obce /www.malinovo.sk/. Obhliadky možno vykonať v termíne dňa 20.03.2018 od 09:00 hod. do 12:00 hod.

2. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ s označením nehnuteľného majetku, na ktorý sa jeho návrh vzťahuje.

V obálke záujemca predloží:
a) špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny
b) doklad o úhrade finančnej zábezpeky (ktorá je pri každej nehnuteľnosti uvedená) na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu SK51 0200 0000 0000 0542 5112.
c) doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu a u záujemcu – právnickej osoby je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, prípadne iného registra nie staršie ako 3 mesiace
d) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou
e) čestné vyhlásenie záujemcu – podnikateľa o tom, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie
f) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi
g) telefonický kontakt na záujemcu
h) číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky.

3. Vyhlasovateľ určuje minimálnu ponúkanú cenu vo výške 525.000,- Eur, slovom päťstodvadsaťpäť tisíc eur. Nehnuteľnosť sa predáva v stave ako stojí a leží.

4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najvyššia ponúkaná cena v eurách.

5. Finančná zábezpeka
Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 10 000,-EUR za nehnuteľnosť, o kúpu ktorej sa uchádza. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta na splatenie kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže iba v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve vyhlasovateľa, najneskôr do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr však do 10 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 10 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo.

6. Miesto a termín podávania návrhov
Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Malinovo, Adresa: L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo najneskôr do 29.03.2018 do 12:00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne alebo návrh, ktorý nebude spĺňať niektorú z určených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

7. Vyhodnotenie návrhov
Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená obecným zastupiteľstvom Malinovo a menovaná starostkou obce.
Hodnotiaca komisia predloží návrh na schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže obecnému zastupiteľstvu obce Malinovo.

8. Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po schválení víťaza obecným zastupiteľstvom.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje tieto práva:
Právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
V prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah návrhu,  môže vyhlasovateľ vyzvať záujemcu/ov na doplnenie návrhu.
V prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, má vyhlasovateľ právo návrh odmietnuť.
Právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa ako predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v určenej lehote.

10. Osobitné podmienky kúpnej zmluvy
Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku, a to najneskôr do 5 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 5 dní od úplnej úhrady kúpnej ceny zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže na účet vyhlasovateľa.

11. Zloženie hodnotiacej komisie
Hodnotiaca komisia pre vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku  bude pracovať v zložení:
- predseda komisie: Dúcz Jozef Ing.
- člen: Horváth Gabriel
- člen: Valacsai Edit Ing.
- zapisovateľ: Rigáňová Margita
Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do 04.04.2018. 

V Malinove dňa 27.02.2018

Eva Godová v.r.
starostka obcePozvanie na riadne zasadnutie OZStarostka obce Malinovo pozýva občanov na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok, dňa 27.02.2018 o 18.00 hodine v Kultúrnom dome v Malinove.

Program:
1. Plnenie programového rozpočtu obce k 31.12.2017 – hodnotiaca správa
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018.
3. Zmluva o dielo na výstavbu zdravotného strediska
4. Návrh VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťa
5. Kúpno-predajné zmluvy na stavebné pozemky
6. Vymenovanie veliteľa DHZ – p. Štefan Peller
7. Zloženie rady školy pre MŠ a ZŠ Malinovo
8. Žiadosti o dotáciu
9. Pridelenie nájomných bytov
10. Diskusia
11. Záver


Ponuka práce


Obec Malinovo v zastúpení starostkou obce Evou Godovou príjme do pracovného pomeru prevádzkového pracovníka s nástupom od 01.04.2018.
Platové podmienky: dohodou
Vodičský preukaz "B" potrebný
Prihlášky je potrebné podať na Obecný úrad Malinovo.
Tel. č.: 0911 517 095
E-mail: sekretariat@malinovo.sk


Výzva ZSD, a. s. na odstránenie konárov pri elektrických vedeniachPodrobnosti o tom, ako pri okliesnení stromov a konárov postupovať, nájdete v priložených materiáloch.
fileVýzva ZSD, a. s. (335 KB)
fileUpozornenie (271 KB)


Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce (stavebné pozemky) formou verejnej obchodnej súťažeObec Malinovo vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nadbytočného nehnuteľného majetku obce:              

A) Pozemky:
1. parc. registra „C“ KN č. 79/313, druh pozemku: stavebný pozemok o výmere 754m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1083 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor pre katastrálne územie Studené
2. parc. registra „C“ KN č. 79/415, druh pozemku: stavebný pozemok o výmere 70m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1083 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor pre katastrálne územie Studené.

B) Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Malinovo, na internetovej stránke obce /www.malinovo.sk/. Obhliadky možno vykonať v termíne dňa 08.03.2018 od 09:00 hod. do 12:00 hod.

2. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ s označením nehnuteľného majetku, na ktorý sa jeho návrh vzťahuje.

V obálke záujemca predloží:
a/ špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny
b/ doklad o úhrade finančnej zábezpeky /ktorá je pri každej nehnuteľnosti uvedená/ na účet vyhlasovateľa prevodom na číslo účtu SK51 0200 0000 0000 0542 5112.
c/ doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu, fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu a u záujemcu – právnickej osoby je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, prípadne iného registra nie staršie ako 3 mesiace
d/ súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou
e/ čestné vyhlásenie záujemcu – podnikateľa o tom, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie
f/ vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi
g/ telefonický kontakt na záujemcu
h/ číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky

3. Vyhlasovateľ určuje minimálnu ponúkanú cenu vo výške 120 eur/m2, slovom stodvadsať eur za štvorcový meter pozemkov. Pozemky sa predávajú v stave ako stoja a ležia.

4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najvyššia ponúkaná cena v eurách.
5. Finančná zábezpeka
Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 2000 eur za každú nehnuteľnosť, o kúpu ktorej sa uchádza. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta na splatenie kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže iba v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve vyhlasovateľa, najneskôr do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr však do 10 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 10 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo.
6. Miesto a termín podávania návrhov
Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Malinovo, Adresa: L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo najneskôr do 15.03.2018 do 12:00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne alebo návrh, ktorý nebude spĺňať niektorú z určených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
7. Vyhodnotenie návrhov
Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotí komisia schválená obecným zastupiteľstvom Malinovo a menovaná starostkou obce.
Hodnotiaca komisia predloží návrh na schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže obecnému zastupiteľstvu obce Malinovo.
8. Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 7 dní po schválení víťaza obecným zastupiteľstvom.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje tieto práva:
Právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
V prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah návrhu,  môže vyhlasovateľ vyzvať záujemcu/ov na doplnenie návrhu.
V prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, má vyhlasovateľ právo návrh odmietnuť.
Právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa ako predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v určenej lehote.
10. Osobitné podmienky kúpnej zmluvy
Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku, a to najneskôr do 5 dní od podpisu kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 5 dní od úplnej úhrady kúpnej ceny zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže na účet vyhlasovateľa.
11. Zloženie hodnotiacej komisie:
Hodnotiaca komisia pre vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku  bude pracovať v zložení:
- predseda komisie: Dúcz Jozef Ing.
- člen: Horváth Gabriel
- člen: Valacsai Edit Ing.
- zapisovateľ: Rigáňová Margita
Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do 16.03.2018.

V Malinove dňa 28.02.2018

Eva Godová v.r.
starostka obce


Úprava cien stočnéhoURSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o maximálnych cenách za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v roku 2017 pre subjekt Kanalizácia M&M, s.r.o.
fileURSO (1,42 MB)


Preventívne protipožiarne kontrolyObecný úrad oznamuje, že na základe poverenia starostky obce budú od polovice septembra 2016 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone
a) v objektoch právnickej  a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a h) citovaného zákona okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Žiadame všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnej skupine prehliadku ich nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do objektov, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených nedostatkov bez zbytočného odkladu.
Kontroly budú vykonávané postupne, o čom budú občania informovaní v dostatočnom predstihu formou oznámenia v poštových schránkach.
Kontrolu vykoná preškolená a poverená kontrolná skupina, ktorá sa preukáže poverením vydaným obcou a dokladom totožnosti. Pri kontrole sa spíše zápisnica v dvoch vyhotoveniach, jeden pre kontrolovaný subjekt a druhý pre obec, ktorá v prípade zistených nedostatkov vyhotoví príslušné rozhodnutie o zistených nedostatkoch a prijatých nápravných opatreniach.
Vopred ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Eva Godová, starostka obce


Zabezpečte si reflexné prvky alebo reflexný odevS ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov, si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.
Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník, využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.
V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.


Zmeny v registri adriesDňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb s účinnosťou odo dňa 01.07.2015.

Zo zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries vyplýva:

a) stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod budovy, s uvedením jeho geodetickej šírky, dĺžky a výšky.
Pri stavbách s viacerými vstupmi, musí byť adresným bodom zameraný každý vstup samostatne.
b) v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice.
Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.06.2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami podľa § 14 a § 5 ods. 1 a 2 zákona, zapíše do registra údaje a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra do 30.06.2016.

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

a) osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
b) vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným a orientačným číslom, ak je určené.
Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.12.2015.

Tlačivá žiadostí o určenie súpisného čísla budove a o zmenu/zrušenie súpisného čísla budove.


Doklad o povolení vjazduObecný úrad Malinovo oznamuje stavebníkom v obci Malinovo, k.ú. Malinovo, že od 1. júla 2015 na základe zákona č. 160/1996 Zb. je potrebné k žiadosti o stavebné povolenie priložiť aj doklad o povolení vjazdu na miestne komunikácie. Tlačivo žiadosti o povolenie vjazdu na miestne komunikácie je na stránke obce www.malinovo.sk, v sekcii Tlačivá obecného úradu alebo ho poskytne sekretariát na Obecnom úrade v Malinove.
Po vyplnení žiadosti, doložení potrebnej projektovej dokumentácie a uhradení správneho poplatku 30 € bude stavebníkovi vydané rozhodnutie Obce Malinovo (vybavuje Dagmar Prikopská).


Nové povinnosti pre predajcov na trhových miestachOd 1.1.2014 je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predávajúci alebo poskytovateľ služby na trhovom mieste povinný pred začatím predaja podať si písomnú žiadosť na Obecný úrad Malinovo o zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb. K žiadosti priloží:
1. fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo 
2. čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu o tom, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
Ak žiadateľ požadované dokumenty nepredloží, Obecný úrad Malinovo povolenie na zaujatie verejného priestranstva nevydá.

Tlačivo žiadosti o zaujatie trhového miesta

Prílohy:
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Novela zákona č. 178/1998 Z.z. Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb.