Oznamy


Pozvánka na XI. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstvaV zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vás pozývam na XI. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malinove, ktoré sa bude konať v utorok, 10. decembra 2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Malinove.

Program:
1.Otvorenie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.Schválenie programu rokovania
3.Rozpočtové opatrenie č. II/2019
4.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Malinovo na roky 2020 – 2022
5.Návrh rozpočtu obce Malinovo na roky 2020 – 2022
6.Návrh nového prevádzkového poriadku zberného dvora Malinovo
7.Šteffek Jozef, Ing. – žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku
8.Pilinský Ján – Výroba nábytku- žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku
9.Elkatel s.r.o.-žiadosť o vyjadrenie/ záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii na realizáciu uloženia optických káblov v obci, mimo Troch Vôd
10.Koncoročné odmeny poslancom
11.Diskusia
12.Záver

Eugen Janik, v.r.
starosta obce


Uzávierka Vinohradníckej ul. v Podunajských BiskupiciachMinister dopravy a výstavby SR Apád Érsek, podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová spolu so starostami okolitých obcí a zástupcom Polície - Dopravného inšpektorátu Senec sa dňa 5. 12. 2019 stretli so zástupcami spoločnosti D4R7 Construction, s. r. o.,  k situácii ohľadom uzavretia Vinohradníckej ul. v Podunajských Biskupiciach.
Starostovia obcí požadovali posunúť uzávierku Vinohradníckej ul. až na 7. 1. 2020. Zástupcovia spoločnosti D4R7 Construction s. r. o. s týmto návrhom nesúhlasili. Hlavným dôvodom je, že hneď ako bude predmetná ulica uzavretá, začnú s výstavbou nadjazdu ponad diaľnicu D4. Starosta obce Most pri Bratislave požadoval vylúčenie tranzitu nákladnej dopravy cez obec Most pri Bratislave a jej nasmerovanie na obchvat. Žiaľ, Krajský dopravný inšpektorát Bratislava túto požiadavku zamietol.
Výsledkom rokovania je skutočnosť, že dňa 6. 12. 2019 o 20.00 hod. bude Vinohradnícka ul. v Podunajských Biskupiciach uzatvorená. Dopravu na ceste II/572, križovatke Most pri Bratislave, časť Studené – Dunajská Lužná – Štvrtok na Ostrove – Most pri Bratislave bude od pondelka 9. 12. 2019 počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky regulovať polícia. Na križovatke v Moste pri Bratislave, časti Studené bude osadená svetelná signalizácia, ktorá bude uvedená do prevádzky v prípade potreby.


Oznam pre majiteľov psovNa základe neustále sa opakujúcich sťažností občanov na voľný pohyb psov v obci žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Malinovo, aby si riadne zabezpečili svojich psov a neumožnili im voľný pohyb po uliciach.
Vzhľadom k tomu, že v poslednom období v lokalite Tri Vody Malinovo došlo k viacnásobnému napadnutiu doručovateľky Slovenskej pošty voľne pohybujúcimi sa psami aj v prítomnosti ich majiteľa, ako aj psami, ktorí vybiehajú na ulicu cez otvorené brány, vyzývame a žiadame v prvom rade majiteľov psov v lokalite Tri Vody, aby sa postarali o nápravu a zabránili voľnému pohybu svojich miláčikov. Ak sa tak nestane, Slovenská pošta prestane doručovať poštové zásielky do tejto lokality.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo spôsoboval škodu na majetku. Chovatelia sú za svojho psa zodpovední, nedovoľte preto, aby voľne pobehujúci psi ohrozovali bezpečnosť ľudí, najmä detí, na uliciach obce.


Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva  – nástup náhradníkaPodľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Malinovo. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Malinove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Štefan Lengyel.
Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Malinovo uvoľnil zvolený poslanec Mgr. Marek Vyoral, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu doručením do podateľne obecného úradu v Malinove. V zmysle ust. § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 08. 10. 2019, kedy bola doručená na OcÚ Malinovo jeho písomná žiadosť - vzdanie sa mandátu poslanca a členstva v komisiách OZ.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Eugen Janik
starosta obce


Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaPREDMET NÁJMU:
- budova postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo: 1452/1, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie), zapísaná na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec, Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, druh stavby: 11 (popis stavby: ZŠ Maďarská), , súpisné číslo: 132, podlahová výmera budovy 850 m2 (ďalej aj ako „budova 1“)
- pozemok pod budovou 1, parcela registra „C“ číslo: 1452/1, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   425 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 1“),- pozemok parcela registra „C“ číslo: 1452/27, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   1710 m2    zapísaný na liste vlastníctva č.685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 2“),
- budova postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo: 940/12, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) zapísaná na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, druh stavby: 11, (popis stavby: základná škola), súpisné číslo: 1755, podlahová výmera budovy 567m2 (ďalej aj ako „budova 2“),
- pozemok pod budovou 2, parcela registra „C“ číslo: 940/12, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   567 m2    zapísaný na liste vlastníctva č.685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 3“),
- pozemok, parcela registra „C“ číslo: 940/3, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   2522 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 4“),

PRENAJÍMATEĽ: Obec Malinovo, so sídlom: L. Svobodu č. 17 900 45 Malinovo, zastúpená: Eugenom Janikom, starostom obce, IČO 00304921, DIČ 2020662171, Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu (IBAN):  SK51 0200 0000 0000 0542 5112

NÁJOMCA: Spojená škola Malinovo, sídlo: Bratislavská č. 44, 900 45, Malinovo, IČO: 525 852 12, v zastúpení riaditeľkou školy: Mgr. Monikou Ignácovou

DOBA NÁJMU: na dobu určitú na 10 rokov

ÚČEL NÁJMU: prevádzkovania Spojenej školy so sídlom: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň a Stredisko odbornej praxe.

ODÔVODNENIE OSOBITNÉHO ZRETEĽA: vytvorenie Spojenej školy sa uskutočňuje s cieľom zachovania stredného odborného vzdelávania v obci Malinovo, zlepšenia kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy v obci Malinovo, ktorá bude poskytovať vzdelávanie ako plnoorganizovaná základná škola a zlepšenia podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu obidvoch zainteresovaných škôl.

NÁJOMNÉ: v zmysle ust. § 671 Občianskeho zákonníka  v sume 16,80 EUR/m2/ročne za nebytové priestory a v sume 0,10 EUR/m2/ročne za prenájom pozemkov, telocvičňa so zázemím v sume 5 EUR/1 hodinu.


Návrh je predkladaný na základe žiadosti žiadateľa.

Uvedený návrh sa bude prerokovávať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malinove dňa 28. októbra 2019.

Eugen Janik, starosta obce


Výzva na zaplatenie nedoplatkovObec Malinovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, aby si vyrovnali nedoplatky daní a poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady.
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce Malinovo č. 1/2012 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
V predchádzajúcich dňoch obec všetkým neplatičom zaslala písomnú výzvu, v ktorej daňovníkov upovedomila o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.
Aj touto cestou  v y z ý v a m e  všetkých daňovníkov, ktorí doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 a predchádzajúce roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.10.2019 zaplatením v pokladni obecného úradu alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Eugen Janik
starosta obce


Jesenná deratizáciaNa základe výzvy a odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oznamujeme občanom termín celoplošnej deratizácie v obci Malinovo:
od 1. októbra 2019 do 30. novembra 2019.

Vyzývame a žiadame podnikateľov v obci, organizácie a všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby v tomto termíne tiež vykonali deratizáciu nielen všetkých hospodárskych budov, ale i pivníc, garáží, prístreškov na náradie, skladov, povál a ostatných miest, kde je možný pohyb hlodavcov.
Deratizačné nástrahy si môžete zakúpiť na obecnom úrade počas stránkových dní.


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v MalinovePodľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.§ 13 ods.4 písm. a) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Malinove.

Program:
1. Úvodné náležitosti:
- otvorenie zasadnutia
- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie projektu na vybudovanie malej ľadovej plochy
3. Informácie o pripravovaných projektoch cyklotrasy
3. Diskusia
4. Záver

Eugen Janik v.r.
starosta obce


Stanovisko obce Malinovo k miestnym komunikáciám a osvetleniu v lokalite Tri VodyVážení občania obce Malinovo,
v súvislosti so žiadosťami občanov žijúcich v lokalite Tri Vody VI. o prevzatie developerom vybudovaného verejného osvetlenia a miestnych komunikácií do vlastníctva obce Malinovo si Vám dovoľujem oznámiť nasledovné stanovisko obce k danej problematike:

V ust. §3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je uvedené: „Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.“

V ust. §3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je uvedené: „Správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce - obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že obec Malinovo doposiaľ neprevzala od investora do vlastníctva/nájmu formou zmluvy/protokolu do vlastníctva/nájmu miestne komunikácie,  ani pozemky pod miestnymi komunikáciami, chodníkmi ani verejné osvetlenie v lokalite Tri Vody VI. V zmysle platnej legislatívy podlieha každé nadobudnutie hnuteľného alebo nehnuteľného majetku do vlastníctva obce schváleniu takéhoto prevodu v obecnom zastupiteľstve.

Obec Malinovo preberá infraštruktúru /miestne komunikácie, chodníky a verejné osvetlenie (VO)/ v nových rozvojových zónach na základe podmienok. Najdôležitejšou podmienkou prevzatia VO do majetku obce,  okrem splnenia podmienky počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt,  je vyhovujúci technický stav (funkčnosť)  a doloženie príslušnej technickej dokumentácie, vrátane revíznych správ.

Vlastníkmi verejného osvetlenia (ďalej len „VO“) v lokalite Tri Vody je naďalej spoločnosť, ktorá budovala infraštruktúru v tejto časti obce.  

Na základe odbornej obhliadky stavu VO však obec zistila, že osvetlenie v danej lokalite nie je v dobrom technickom stave, momentálne nie je schopné riadnej prevádzky pre poruchy pravdepodobne v elektrických okruhoch. O týchto skutočnostiach boli vyrozumení na stretnutí vlastníci verejného osvetlenia, ktorí prisľúbili urýchlenú nápravu, aby obec mohla následne zariadenia prevziať do svojho majetku. Podľa zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  je obec povinná udržiavať majetok, len ak ho vedie vo svojom účtovníctve, teda ak je v jej vlastníctve.

Obec nemôže vynakladať finančné prostriedky na obhospodarovanie majetku vo vlastníctve inej osoby. VO je vo vlastníctve spoločností, ktoré budovali infraštruktúru a znášajú všetky náklady spojené s jeho prevádzkou a údržbou.

Každý developer je oboznámený so zásadami na preberanie infraštruktúry do majetku obce pri vydávaní príslušných povolení na stavebnom úrade. Pravidlá pre preberanie infraštruktúry  sú teda jasne dané vopred a obec postupuje voči každému rovnako, aby nebol nikto  diskriminovaný. Nemôže však preberať do svojho majetku zariadenia, ktoré sú nefunkčné, nespĺňajú technické normy alebo neobsahujú zákonom požadovanú technickú dokumentáciu. Väčšina developerov v obci si svoje povinnosti ohľadom výstavby a odovzdania infraštruktúry  uvedomuje a plní. Žiaľ, vyskytnú sa aj prípady, keď bremeno nesplnených povinností sa tlakom cez občanov snažia prenášať na obec.
Uvedené Vám dávam na vedomie.

Eugen Janik,
starosta obce Malinovo


Štatistika o zdravíŠtatistický úrad SR oznamuje,  že od 1. júla do 31. decembra sa uskutoční Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) , ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Cieľom zisťovania EHIS a porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi EÚ je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívania zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú.
V tomto období vybrané domácnosti v obci Malinovo navštívi poverený zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa, slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.


Zmeny v registri adriesDňa 14.05.2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež dňa 23.06.2015 bola prijatá vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb s účinnosťou odo dňa 01.07.2015.

Zo zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries vyplýva:

a) stavebníci sú povinní k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod budovy, s uvedením jeho geodetickej šírky, dĺžky a výšky.
Pri stavbách s viacerými vstupmi, musí byť adresným bodom zameraný každý vstup samostatne.
b) v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice.
Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30.06.2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami podľa § 14 a § 5 ods. 1 a 2 zákona, zapíše do registra údaje a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra do 30.06.2016.

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

a) osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
b) vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným a orientačným číslom, ak je určené.
Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.
Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.06.2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.12.2015.

Tlačivá žiadostí o určenie súpisného čísla budove a o zmenu/zrušenie súpisného čísla budove.


Doklad o povolení vjazduObecný úrad Malinovo oznamuje stavebníkom v obci Malinovo, k.ú. Malinovo, že od 1. júla 2015 na základe zákona č. 160/1996 Zb. je potrebné k žiadosti o stavebné povolenie priložiť aj doklad o povolení vjazdu na miestne komunikácie. Tlačivo žiadosti o povolenie vjazdu na miestne komunikácie je na stránke obce www.malinovo.sk, v sekcii Tlačivá obecného úradu alebo ho poskytne sekretariát na Obecnom úrade v Malinove.
Po vyplnení žiadosti, doložení potrebnej projektovej dokumentácie a uhradení správneho poplatku 30 € bude stavebníkovi vydané rozhodnutie Obce Malinovo.


Nové povinnosti pre predajcov na trhových miestachOd 1.1.2014 je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predávajúci alebo poskytovateľ služby na trhovom mieste povinný pred začatím predaja podať si písomnú žiadosť na Obecný úrad Malinovo o zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb. K žiadosti priloží:
1. fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo 
2. čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu o tom, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
Ak žiadateľ požadované dokumenty nepredloží, Obecný úrad Malinovo povolenie na zaujatie verejného priestranstva nevydá.

Tlačivo žiadosti o zaujatie trhového miesta

Prílohy:
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Novela zákona č. 178/1998 Z.z. Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb.