Projekty


Výstava Takto sme žiliCiele projektu:
 • vytvoriť vlastivednú výstavu pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci,
 • zhromaždiť (zachrániť) čo najviac zachovaných pamiatok zo života domácností, poľnohospodárskej a remeselnej výroby v obci,
 • pozbierať a vystaviť staré fotografie a dokumenty o života obce v 19. a 20. storočí,
 • pri zbieraní exponátov, ich konzervovaní a kompozičnom usporiadaní osloviť čo najširší okruh obyvateľov, ktorí sa tak stali spolutvorcami výstavy,
 • výstavou dlhodobo udržiavať vo verejnosti povedomie historickej kontinuity a hrdosti na dejiny obce,
 • na pôde výstavy pripraviť pre školské deti z obce a okolitých obcí vzdelávacie programy so zameraním na pestovanie vzťahu k vlastnej histórii (rodokmene, predkovia...), k životnému prostrediu a ekológii, k etikete a podobne,
 • na pôde výstavy organizovať tvorivé dielne pre dospelých a deti, približovať im čaro remeselnej zručnosti a vytvárať prostredie na medzigeneračné neformálne kontakty.

Závery:
 • na výstave je 582 exponátov, 24 listinných dokumentov, 29 knižných exponátov a 120 fotografií
 • za obdobie od júna do decembra 2009 je na výstave zaangažovaných 35 občanov, vrátane darcov a dobrovoľných pomocníkov
 • vytvoril sa špeciálny počítačový program na evidenciu predmetov a ich majiteľov
 • výstavu navštívilo 540 návštevníkov, vrátane zahraničných hostí
 • vzdelávací program pre deti absolvovali skupiny školákov a škôlkárov z Malinova a Tomášova
 • upravila a zariadila sa miestnosť na tvorivé dielne pre deti a dospelých
 • uskutočnilo sa 5 tvorivých dielní pre verejnosť (ťahanie štrúdle podľa starých receptov, práca s hlinou, práca so starými nástrojmi na drevo, výroba vianočných pohľadníc, viazanie adventných vencov) a dvakrát verejné premietanie starých fotografií cez dataprojektor
 • od začiatku novembra sú v priestoroch výstavy pravidelné tvorivé dielne pre deti každú sobotu predpoludním
 • nadviazali sa kontakty s Múzeom mesta Bratislavy, ktoré výstave pomohlo aj materiálne (vitríny), s edičným oddelením SNG, ktoré poskytlo fotografie z depozitov, so Žitnoostrovným múzeom v Dunajskej Strede, ktoré pripravilo prezentáciu o živote ľudí pri Malom Dunaji.
 • o výstave Takto sme žili v Malinove boli uverejnené informácie v Rádiu Regina a v denníku Új Szó.

Rada občanov na pomoc výstave:
Margita Szemanová, Ján Pilinský, Edita Nagyová, Ján Nagy, Martina Pavlikánová

Zodpovedný koordinátor: Alžbeta Šimonovičová

Malinovo/Eberhard
Brožúra k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o obciCiele projektu:
 • Pripraviť a vydať 20 stranovú slovensko-maďarskú publikáciu o obci, ktorá by zachovala atmosféru života v obci v jubilejnom roku 2009
 • slovom a obrazom zachytila historické dominanty
 • predstavila občanom i návštevníkom hodnoty, ktoré vyjadrujú ducha obce
 • poslúžila aj v nasledujúcom roku ako propagačný materiál
 • bola graficky a výtvarne hodnotná a príťažlivá.

Závery:
 • brožúra Malinovo/Eberhard vyšla na 22 stranách formátu 21x21 cm v náklade 1500 výtlačkov,
 • približuje atmosféru oslavných podujatí v priebehu celého roku,
 • obsahuje unikátne fotografie obce a jej historických dominánt (napríklad z teplovzdušného balóna, z výškovej plošiny...),
 • prináša staré fotografie, ale zároveň aktuálne tváre obyvateľov obce,
 • predstavuje fotografie rýb a živočíchov Malého Dunaja od potápača Dr. Petra Áča
 • súčasťou brožúry je aktuálna ortofotomapa obce a kalendár na rok 2010.

Na príprave brožúry sa podieľali:
Alžbeta Šimonovičová – zostavovateľka a autorka textovej časti.
Ivana Šataník – fotografie a editovanie obrazovej časti
Marián Šataník – grafická úprava

Centrum voľného časuCiele projektu:
 • v jubilejnom roku vyvážiť aktivity smerujúce k histórii aktivitami na rozvoj najmladšej generácie,
 • vytvoriť pre školské deti priestor na využívanie voľného času,
 • podporiť záujem a talent detí a poskytnúť im riadené klubové aktivity,
 • poskytnúť deťom v plnom rozsahu materiálne podmienky, ktorými obec disponuje (telocvičňu, knižnicu, kvalifikovaných inštruktorov atď.),
 • podporiť integráciu detí – rodákov z Malinova a detí, ktoré sa v poslednom období prisťahovali do nových ulíc v obci,
 • predísť nežiaducim spoločenským defektom a možnému asociálnemu správaniu niektorých  jednotlivcov.

Závery:
 • od marca do decembra 2009 sa do klubových aktivít Centra voľného času prihlásilo 56 detí,
 • vytvorilo sa päť klubov so zameraním na loptové hry, stolný tenis, hudobný klub, tanečný klub a tvorivé dielne,
 • našli sa vhodní a ochotní inštruktori priamo v obci (jeden externista),
 • overil sa model fungovania Centra voľného času v podmienkach obce,
 • na konci roka sa z tanečného klubu vytvoril základ nového detského folklórneho tanečného súboru Margaréta.

Koordinátor projektu: Alžbeta Šimonovičová