Rekonštrukcia vodovodu v Moste pri Bratislave


TS BSK, 26.3.2018
Začiatkom marca začali v Moste pri Bratislave s rekonštrukciou verejného vodovodu. Cestujúca verejnosť ako aj vodiči musia rátať s obmedzením dopravy ako aj jazdiť so zvýšenou opatrnosťou. Práce budú prebiehať kontinuálne s pracovnou dobou od 7.00 do 18.00 hodiny, vrátane sobôt a nedieľ. Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp:

1. úsek
Začiatok:pri bývalom výskumnom ústave závlahového hospodárstva
Koniec:pri  rodinnom dome č. súp. 529  
Dĺžka:414,96 m
Termín realizácie: 5.3.2018 - 5.4.2018
Trasa realizácie:povedie po pravej strane v smere od Bratislavy od bývalého výskumného ústavu v zelenom páse, pokračuje cez  ul. Krátku, následne poza benzínovú stanicu ČS Most  až po rodinný dom č. súp. 529

2. úsek
Začiatok:pri  rodinnom dome č. súp. 529  
Koniec:pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. Športovú
Dĺžka:238,64 m
Termín realizácie:5.4.2018 - 20.5.2018
Trasa realizácie:pred rodinným domom č. súp. 529 prechádza vodovod popod cestu a pokračuje ľavostranne v chodníku až po zdravotné stredisko

3. úsek
Začiatok:pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. M. R. Štefánika
Koniec:križovatka ul. Bratislavská a ul. Záhradná
Dĺžka:427,16 m
Termín realizácie:20.5.2018 – 10.7.2018
Trasa realizácie:po ľavej strane v smere od Malinova

4. úsek
Začiatok:križovatka ul. Bratislavská a ul. Záhradná
Koniec:križovatka ul. Bratislavskej a ul. Družstevnej
Dĺžka:357,78 m
Termín realizácie:10.7.2018 – 2.9.2018 (počas letných školských prázdnin)
Trasa realizácie:po pravej strane v chodníku v smere od Malinova

5. úsek
Začiatok:križovatka ul. Bratislavskej a ul. Družstevnej
Koniec:križovatka ul. Bratislavskej a ul. Dunajskej
Dĺžka:426,28 m
Termín realizácie:2.9.2018 – 31.10.2018
Trasa realizácie:po pravej strane v chodníku v smere od Malinova

6. úsek
Začiatok:križovatka ul. Bratislavskej a ul. Dunajskej
Koniec:pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. Športovú
Dĺžka:370,75 m
Termín realizácie:31.10.2018 – 31.12.2018
Trasa realizácie:po pravej strane v chodníku v smere od Malinova až po zdravotné stredisko

Na celkovú dobu výstavby bude vplývať povinnosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zabezpečiť dodávku pitnej vody do obce počas celej doby rekonštrukcie verejného vodovodu. Z toho dôvodu bude potrebné vybudovať niekoľko bypassov (pre každú etapu). Majiteľ vodovodu je zo  zákona povinný monitorovať a pravidelne odoberať vzorky vody pre hygienický rozbor pitnej vody. Tieto dôvody, a tiež technologické postupy, budú mať vplyv na dobu trvania rekonštrukcie.

Doprava cez obec
Pri realizácii stavby bude doprava cez obec riešená obmedzením rýchlosti na 20 km/h. Pri realizácii úsekov 1. – 3., 5. – 6 bude doprava vedená v dvoch protismerných pruhoch s obmedzením šírky jazdného pruhu na 2,50 m.
Pri realizácii úseku 4. bude doprava riadená signalizačnými zariadeniami – semaformi, ktoré budú nastavené tak, aby viac vozidiel v rannej špičke prešlo smerom do Bratislavy (v čase od 6:00 do 9:00) a v poobednej dopravnej špičke (od 15:00 do 19:00) zasa z Bratislavy. Semafory budú umiestnené v smere z Bratislavy, v smere zo Studeného a v smere z Malinova.
Počas realizácie úseku č. 2 a 6 bude v zelenom páse zriadený dočasný chodník, ktorý bude  vytvorený z inertného materiálu alebo z  drevených konštrukcií.
Počas celého obdobia rekonštrukcie verejného vodovodu bude cez obec zákazovými dopravnými značkami zamedzený prejazd nákladných automobilov v smere od Bratislavy, od Malinova a od Studeného, okrem vozidiel stavby a vozidiel spoločností, ktoré majú v obci Most pri Bratislave sídlo.
V smere od Studeného nebude možné odbočiť na ypsilonovej križovatke na Malinovo a opačne, t. j. v smere od Malinova nebude možné odbočiť na Studené.

Ďalšie obmedzenia
Počas celej doby rekonštrukcie vodovodu bude dopravným značením zamedzený vjazd na miestne komunikácie: ul. Športová, ul. Limbová, ul. Školská a ul. Poľná. Toto opatrenie má zamedziť neželaným prejazdom po miestnych komunikáciách, ktoré nemajú dostatočné parametre na to, aby mohli byť použité ako obchádzková trasa.
Budú použité dopravné značky B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovými tabuľkami E 12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“. To znamená, že pre majiteľov vozidiel bývajúcich na uvedených uliciach, ako aj pre rodičov vezúcich deti do základnej školy, materskej školy motorovým vozidlom táto dopravná značka nebude platiť.
Súčasne upozorňujeme, že ul. Budovateľská je v smere od ul. Záhradnej a od križovatky ul. Veterná a ul. Budovateľská jednosmerná, t. j. dopravná značka B 2  zakazuje vjazd všetkých vozidiel.

Autobusová doprava
spoločností Slovak Lines a SAD Dunajská Streda bude počas rekonštrukcie vodovodu  zabezpečená.  V prípade,  ak bude rekonštrukcia prebiehať v úseku,  kde sú umiestnené zastávky týchto spoločností, budú zastávky posunuté mimo daný úsek a budú označené mobilnými označníkmi.

Žiadame cestujúcu verejnosť a vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, keďže ide o verejnoprospešnú stavbu – rekonštrukciu vodovodu. V roku 2018 bude dopravná situácia v obci Most pri Bratislave, ako aj v širšom okolí ovplyvnená viacerými stavbami, najmä výstavbou diaľnice D4, rýchlostnej cesty R7 a obchvatu obce, preto bude potrebné časový harmonogram, hlavne v ranných hodinách prispôsobiť týmto skutočnostiam.