Čerpanie rozpočtu k 30.9.2010 a návrh na úpravu rozpočtu roku 2010Obec Malinovo sa riadi pri zostavovaní rozpočtu, jeho plnení a čerpaní zákonom č. 431/2002 Z.z. v znení ďalších zmien a doplnkov. Obec je podľa tohto zákona povinná zostavovať rozpočet vždy na tri kalendárne roky vopred. Rozpočet má byť vyrovnaný, alebo prebytkový, nie je možné zostaviť schodkový rozpočet. Návrh rozpočtu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V roku 2010 sa obec riadila vyrovnaným rozpočtom.  Na základe dosiahnutých príjmov a celkového čerpania výdavkov došlo k 30. 9. 2010 k úprave rozpočtu. V dôsledku hospodárskej krízy sa značne znížila výška podielových daní, preto sme boli nútení znížiť aj rozpočet obce.
Podľa upraveného rozpočtu počítáme s príjmom vo výške 645431 € a s výdavkami vo výške 680372 €. Aby sa dosiahol vyrovnaný rozpočet, príjmy vyrovnáme bilačným prevodom z roku 2009.

Rozpočet
2010
Plnenie k
30.9.2010
Návrh na
úpravu
rozpočtu 2010
P r í j m y
Podielové dane 305384 214240 292000
Daň z majetku: 84378 101842 113874
v tom:
  daň z pozemkov 56429 70748 82898
  daň zo stavieb 27550 30031 30102
  daň z bytov 399 1063 874
Daň za služby 43153 51765 51765
v tom:
  poplatok za psa 2324 2600 2600
  odvoz TKO 40829 49122 49165
Nedaňové príjmy: 23833 16496 19866
Ostatné poplatky a príjmy-poplatky od občanov 25260 23028 34831
Dotácie: 71832 65918 83095
v tom:
  matrika 1726 1286 1864
  stavebný úrad 1262 718 1424
  základné školy (SJ MJ) 68247 68247 68247
  životné prostredie 332 406 700
  dotácia z MFSR 0 7524 7524
Príjem od nájomníkov 33194 30984 50000
Príjmy S P O L U    587034 504273 645431


Rozpočet
2010
Čerpanie k
30.9.2010
Upravený
rozpočet
V ý d a v k y
Matrika 1726 884 1864
Spoločný stavebný úrad 4547 3844 5126
Dobrovoľný hasičský zbor 3319 2250 2805
Doprava, miestne komunikácie, kanalizácia 996 9394 9697
Odvoz TKO 46471 44328 66100
Verejná zeleň 24729 28032 37930
Miestny rozhlas 3320 2302 3100
Verejné osvetlenie 35849 24826 43000
Prenájom zdravotné stredisko 2423 3002 3588
Nájomné domy 3386 3317 3850
Telocvičňa 9791 6850 9083
Telovýchovná jednota 14605 8342 16054
Kultúra 18556 15317 18800
Kultúrny dom 12215 8939 11293
Cintorín 6307 4923 9396
Správa 199528 122456 190336
  v tom: splátka úveru a
  úroky z úveru
33791 26465 39700
Školstvo - základné školy 84149 59528 87100
Školstvo - MŠ 66056 69461 103400
Školstvo - ŠJ 20182 18600 28900
Školstvo - ŠKD 21078 18081 20200
Starostlivosť o mladú rodinu 166 0 250
Starostlivosť o starých občanov 6639 1200 7000
Múzeum 996 1256 1500
Výdavky S P O L U 587034 457132 680372


Kapitálový rozpočet
Rozpočet
2010
Čerpanie k
30.9.2010
Upravený
rozpočet
2010
Kapitálové príjmy
106377 38831 38831
Príjmy z predaja majetku obce 86621 19500 19500
Príjmy z SIEA - verejné osvetlenie 19756 17781 17781
Príspevok na výstavbu ihriska 0 1100 1100
V ý d a v k y 19756 53112 60514
Rekonštrukcia MŠ ŠJ 0 11176 8000
Rekonštrukcia VO 19756 19756 19756
Výstavba v obci, KD 0 0 6500
Detské ihrisko a park 0 14403 16000
Samozavlažovacie nádoby 0 1678 1678
WEB stránka 0 1963 1963
Merače rýchlosti 0 4136 6617
Rekapitulácia:
Bilančný prevod 0 0 57074
Bežné príjmy 587034 504273 645431
Bežné výdavky 587034 457132 680372
Kapitálové príjmy 106377 38381 38381
Kapitálové výdavky 19756 53112 60514

Vypracovala: Miroslava Kulštrunková, ekonómka