Rozpočet k 30.9.2012


Obec Malinovo - plnenie rozpočtu k 30.09.2012PríjmyRozpočet
na r. 2012
  
Plnenie
k 30.09.2012
  
Daňové príjmy spolu530612489382
Nedaňové príjmy193029644
Ostatné poplatky a príjmy spolu 3226848024
Prenesený výkon štátnej správy spolu 50545443
v tom:
  matrika

1790

1344
  stavebný úrad 15321239
  životné prostredie 192192
  REGOB 540440
  Recyklačný fond 01298
  cestná doprava a komunikácie 00
  dotácia z MFSR na sčítanie obyv.1000930
Prenesené kompetencie -
školstvo spolu

91500

107457
Príjem od nájomníkov bytových domov5000039991
Bežné príjmy - spolu728736699941

VýdavkyRozpočet
na r. 2012
Plnenie
k 30.09.2012
OcÚ správa - spolu204594160782
Matrika spolu 1790623
Voľby - dohody o vykonaní práce0943
Spoločný stavebný úrad – príspevok58004266
Združenie pre bezpečnosť01267
Dobrovoľný hasičský zbor 500718
Doprava, miestne komunikácie90003266
Tuhý komunálny odpad7100054979
Verejná zeleň 3372032309
Miestny rozhlas 3100567
Verejné osvetlenie 4300034481
Zdravotné stredisko 31002772
Nájomné domy28505682
Telocvičňa 56746391
Telovýchovná jednota 50007581
Kultúra 125009721
Kultúrny dom 1226012489
Cintorín27952056
Starostlivosť o mladé rodiny
a rodiny v hmotnej núdzi

250

0
Starostlivosť o starých občanov70000
Opatrovateľská služba20881817
Materská škola 10560086742
Základné školy 10000073486
Školská jedáleň3097035380
Školský klub detí4690037643

Kapitálový rozpočet Rozpočet
na r. 2012
Plnenie
k 30.09.2012
Príjmy  022656
Dotácie z Envirofondu – kanalizačné vpuste 22656
Výdavky 81192
Rekonštrukcia MŠ+ŠJ 53476
Výtlačné potrubie kanalizácia 3927
Obnova a oprava
odvodňov. zariadení

23789

Rekapitulácia
Bežné príjmy 728736699941
Bežné výdavky 709831575961
Kapitálové príjmy 22656
Kapitálové výdavky 81192

Súbory na stiahnutie:


fileRozpočet (42 KB)

Vypracovala: Miroslava Kulštrunková
Malinovo, dňa 24.10.2012