Rozpočet k 31.12.2011


PríjmyRozpočet
na r. 2011  
Plnenie
k 31.12.2011  
Daňové príjmy spolu493564521998
Podielové dane320000352401
Daň z pozemkov7417769854
Daň zo stavieb3904639242
Daň z bytov874868
Daň zo psa30503052
Daň za ubytovanie 5454
Odvoz odpadu 5636356527
Nedaňové príjmy7226675234
Prenájom KD, telocvičňa,zdravotné stredisko,Bistro, Pošta7226675234
Ostatné poplatky a príjmy spolu5541836158
Prenesený výkon štátnej správy - spolu58865900
v tom: matrika 17901790
           stavebný úrad 15321534
           životné prostredie,
           register obyv.
732732
           cestná doprava
           a komunikácie
00
           dotácia z MFSR
           na sčítanie obyv.
18321844
Pren. kompetencie - ZŠ, vzdelávacie poukazy9150099973
Príjem od nájomníkov bytových domov5000049534
Spolu bežné príjmy768634788797
Čerpanie z úverového účtu043184
Príjmy celkom768634831981

Výdavky
OcÚ - správaRozpočet
na r. 2011
Plnenie
k 31.12.2011
Spolu - správa210014212816
Matrika spolu 17901982
Sčítanie obyvateľov-dohody o v.práce01844
Spoločný stav. úrad-príspevok56886053
Obecná polícia 02031
Dobrovoľný hasičský zbor17321610
Doprava, miestna komunikácia96974341
TKO spolu7100063508
Verejná zeleň 4057243950
Miestny rozhlas 31002314
Verejné osvetlenie 4300039919
Zdravotné stredisko 31003655
Nájomné domy28503968
Telocvičňa 57047232
Telovýchovná jednota 1571219337
Kultúra 1248614960
Kultúrny dom 1276016382
Cintorín84155754
Starostlivosť o mladú rodinu+rod.v hm.núdzi250200
Starostlivosť o starých občanov70005949
Opatrovateľská služba20882301
Materská škola 105600102699
Základné školy 101200107069
Školská jedáleň3205037130
Školský klub detí2680030814
Školstvo spolu 265650277712
Výdavky spolu719092737818

Kapitálový rozpočetRozpočet
na r. 2011
Stav
k 31.12.2011
Kapitálové príjmy00
Kapitálové výdavky6113592638
Rekonštrukcia MŠ+ŠJ 4896473153
Rekonštrukcia základnej školy 00
Rekonštrukcia budovy OcU00
Merače rýchlosti16691669
Rekonštrukcia kanalizácie 698617816
Rekapitulácia:
Bilančný prevod55930
Bežné príjmy768634831981
Bežné výdavky716092737818
Kapitálové príjmy00
Kapitálové výdavky6113592638

Súbory na stiahnutie:


fileRozpočet (55 KB)
fileKomentár (45 KB)
Spracovali:
  Miroslava Kulštrunková
  Ing. Anna Majková