Rozpočet k 31.8.2011


Obec MalinovoRozpočet 2011Plnenie k 31.03.2011Skutočnosť 31.08.2011Uprav.
rozpočet
P r í j m y
Daňové príjmy spolu457639163085373310493564
Podiel. dane spolu292000104042227784320000
Daň z pozemkov828985585225974177
Daň zo stavieb3010203295139046
Daň z bytov8740850874
Daň zo psa2600300330493050
Daň za ubytovanie005454
Odvoz odpadu49165554825636356363
Nedaňové príjmy1986674006891772266
v tom:
   Zdravot. stredisko
3900251334133900
   Kultúrny dom300084725973000
   Prenájom
   z pren. priestorov
20003035402154100
   Telocvičňa2200154024532500
   Školský byt431107280431
   Prenájom Bistro5975040005975
   Pošta2360209021532362
Ostatné poplatky
a príjmy spolu

34831

5257

18630

55418
v tom:
   Cintorínský
   poplatok


6


0


0


0
   Poplatok
   Školský klub detí

1062

0

0

1062
   Správny poplatok180018210251200
   Stavebný poplatok6500177555006500
   Poplatok
   hracie automaty

10454

0

0

10454
   Rybársky lístok27468201201
   Popl. za osvedčenie110022010861200
   Poplatok MR510122462510
   Prísp. rodičov MŠ7000160837805800
   Úroky v bankách,
   úroky z TV

14

3

13

14
   Náhodné príjmy,
   preplatky

159

973

1059

1059
   Poplatok CVČ1550306636800
   Popl. detský tábor1452000
   Pokuta500040204020
   ROEP85004848
   Sponzor1600080022550

Obec MalinovoRozpočet 2011Plnenie k 31.03.2011Skutočnosť 31.08.2011Uprav.
rozpočet
P r í j m y
Prenesený výkon
štát. správy - spolu

11692

1155

4388

5886
v tom:
   matrika

1864

447

1193

1790
   stavebný úrad14243847671532
   životné prostredie,
   register obyv.

700

324

596

732
   cestná doprava a
   komunikácie

180

0

0

0
   dotácia z MFSR
   (sčítanie obyv.)

7524

0

1832

1832
Pren. kompetencie
školstvo spolu

71403

33012

48918

91500
v tom:
   ZŠ slov., ZŠ maď.

66914

19249

44914

85000
   vzdel. poukazy, MŠ4489159740056500
Príjem od nájomníkov
bytových domov

50000

12166

31631

50000
v tom:
   nájomné

8288

21366
   fond opráv 387810268
Spolu bežné príjmy645431209909545794768634

OcÚ - správa Rozpočet 2011Čerpanie k 31.03.2011Skutočnosť 31.08.2011Uprav. rozpočet
Mzdy spolu74000190164695574000
v tom správa 65000184164582765000
obecné zastupiteľstvo300060011283000
odmeny poslanci 6000006000
odvody spolu2600060321677626000
elektrina OcÚ, TIC 2500108915082500
plyn 3332319886633500
voda, stočné1301256128170
cestovné0191919
telefón spolu 276047115532400
poštovné spolu5380106043635380
v tom:
   poštovné

5000

792

4052

5000
   koncesionárske
   poplatky

380

268

311

380
Materiál
(predplatné,tlačivá,mat.) spolu


5500


1342


10834


5500
Výpočtová technika, softvér
2200

350

1126

2200
PHM Felicia, Opel 17003298961300
Oprava a údržba spolu1130127545564756
v tom:
   servis auta

130

291

489

630
   údržba
   (výp.technika,
   stroje, zariad.)


1000


984


4067


4126
Školenie70054299420
Expertízy, projekty354165416542830
Revízie plynu, el.,
has.p.

2000

0

1574

2000
Stravovanie
zamestnanci
Gastroservis


3050


1944


4905


4905
Poistné majetku7500196949677500
Príspevky
ZMOS, Podunajsko

1200

747

2132

2132
Reprefond250071814022500
Povinný prídel do SF32003718713200
Právna pomoc,
posudky, audit

4500

897

2492

4500
Poplatky
(banka a ŠFRB)

1000

451

1242

1600
Odmena
sčítací komisári

0

0

1832

1832
Vklad do kanalizácie0134919461946
Splátka úveru spolu  3970084523128340924
v tom úver 73202817936268
v tom úroky z úveru 113231044656
Spolu - správa19033654043153976204014

Rozpočet 2011Čerpanie
k 31.03.2011
Skutočnosť 31.8.2011Uprav.
rozpočet
V ý d a v k y
Matrika spolu186441111961790
v tom:
   Platy

1100

29

576

864
   Odvody3800199293
   Dohody o
   vykonaní práce

1

0

0

33
   Materiál:
   kvety,dary,
   prac.odevy


383


382


421


600
Spoloč. staveb.
úrad - príspevok

5126

1422

4035

5688
Dobrovoľný
hasičský zbor spolu

2805

513

1267

1732
v tom:
   elektrina

60

0

0

60
   plyn30000300
   poistenie vozidla730195195300
   odmeny na základe
   dohôd o vyk. práce

110

0

0

0
   PHM500318459459
   pracovné odevy,
   materiál

1000

0

210

210
   údržba požiar.vozidla1050403403
Doprava
miestna komunikácia
spolu


9697


1463


8784


9697
v tom:
   Dopr.značky,posudky,
   zameranie,projekty


5697


1463


1463


5697
   Údržba ciest,
   chodníkov

4000

0

7321

4000
TKO spolu66100181494728771000
   Odvoz odpadu58500154573993654500
   Plastové vrecia, sklo160064543236500
   Veľkoplošné
   kontajnery

6000

2047

3028

10000
Verejná zeleň37930100742913937056
v tom:
   Mzdy - 3 pracovníci

19000

5639

15654

19000
   Odvody6600181246636600
   PHM kosačky,
   malotraktor

1800

263

1524

1800
   Oprava a údržba
   mechanizácie

800

359

2641

3000
   Pracovné odevy200063200
   Telefón43068231320
   Údržba zelene16000636636
   Odmeny na základe
   dohôd o vyk. práce

7500

240

3727

5500
Miestny rozhlas spolu310035011163100
v tom:
   oprava a údržba

1600

203

818

1600
   dohody o
   vykonaní práce

1500

147

298

1500

Rozpočet 2011Čerpanie k
31.03.2011
Skutočnosť 31.8.2011Upravený rozpočet
V ý d a v k y
Verejné osvetlenie
spolu

43000

12779

28353

43000
v tom:
   elektrická energia

39000

10940

24070

36000
   materiál, údržba200087323695000
   odmeny na základe
   dohôd o vyk.práce

2000

936

1914

2000
Zdravotné stredisko
spolu

3588

1569

2361

3100
v tom:
   plyn

1300

739

922

1300
   elektrina700305718900
   voda, stočné500525580600
   revízie, údržba10880141300
Nájomné domy
spolu

3850

1179

2507

2850
v tom:
   elektrina, voda

3000

411

1728

2000
   údržba850768779850
   poistenie0000
Telocvičňa spolu9083278142075704
v tom:
   mzdy

1600

0

0

0
   odvody550000
   plyn3000191326553500
   elektrina110062013901500
   voda100017589300
   oprava a údržba110000200
   reviízie740074
   Dohody o
   v.p.(CVČ,Krutý)

659

73

73

130
Telovýchovná jednota
spolu

16054

2722

11309

15712
v tom:
   plyn

2000

1237

1388

2000
   elektrina1600103330804200
   voda800120273400
   všeobecný mat.1500000
   PHM (kosenie) 334000
   údržba strojov,
   trávnikov a pod.,
   revízie


6000


0


4473


6473
   Dohody o
   vykonaní práce

1320

332

2095

2639
   Dotácia2500000

Rozpočet 2011Čerpanie k 31.3.2011Skutočnosť k 31.8.2011Uprav. rozpočet
V ý d a v k y
Kultúra spolu203003222726312486
v tom:
   múzeum energie

1500

2037

3198

3500
   detský tábor85503636
   materiál,
   výzdoba sob.siene

1900

0

482
500
   odmeny na základe
   dohôd o vyk. práce

3500

1185

3012

6500
   príspevky spol.org.
   (kultúr. akcie)

1000

0

0

0
   darcovia krvi800000
   pamiat. predmety,
   brožúry

2700

0

0

0
   knihy do knižnice450050
   deň detí, kopačka1800025200
   deň obce, guláš52000510700
   Silvester, rodáci1000001000
Kultúrny dom spolu112934331843812760
v tom:
   mzdy

2300

1083

2609

4000
   odvody7802447311360
   elektrina180062013901850
   plyn3000191326554000
   voda130096371600
   materiál,
   čistiace potreby,
   údržba


1500


262


371


600
   revízie plynu, elektriny,
   has.prístrojov

513

0

311

350
   odmeny na zákl.
   dohôd o vyk.práce

100

110

0

0
Cintorín spolu939647849938415
v tom:
   voda

250

99

13

20
   elektrina5695253380
   dohody o vyk. práce410284366500
   správa cintorína8680043617515
Starostlivosť o
mladú rodinu a rodinu
v hmot. núdzi


250


0


100


250
Starostlivosť
o starých občanov

7000

250

559

7000
Opatrovateľská
služba

0

625

1253

2088

Rozpočet 2011Čerpanie k 31.03.2011Skutočnosť 31.8.2011Upravený rozpočet
V ý d a v k y
Materská škola - spolu1034002670766957105600
Platy - 10 zamestnancov60000154234146065000
Odvody2100054641368022100
Elektrina7800116226005000
Plyn5000345842746400
Voda stočné12005169931200
Telefón700215628700
Materiál300024813022500
Opravy, revizie,17003314331700
Dohody o vykonaní práce30001885871000
Základné školy871002240765274101200
Mzdy dohody o
vyk.práce
8 zamestnancov


52000


13097


36152


60000
Odvody1800047991252720400
Elektrina17003537921100
Plyn4200203039055000
Voda stočné1500305355500
Telefón, cestovné,
poštovné,materiál,
čist.potr.


7200


1059


4560


7200
Revizie a údržba 250076469837000
Školská jedáleň -
spolu

28900

8540

22369

32050
Mzdy - 4 zamestnanci1900053371353420300
Odvody6800199447676900
Telefón850106362500
Vybavenie,čistiace potr.170090226262900
Pracovné odevy350038350
Opravy a údržba
zariadení a strojov

200

201

1042

1100
Školský klub detí -
spolu

20200

5142

15488

26800
Mzdy - 2 zamestnanci1500036491116620000
Školský klub detí - odvody
5200

1493

4322

6800
Školstvo spolu23960062796170088265650
Výdavky spolu680372179157488231713092

Kapitálový rozpočetRozpočet 2011Skutočnosť k 31.03.2011Skutočnosť 31.8.2011Upravený rozpočet
Kapitálové príjmy38381000
V ý d a v k y13016236395908161135
Rekonštrukcia
MŠ ŠJ
8000123764457648964
Rekonštrukcia
základnej školy

0

0

0

0
Rekonštrukcia
budovy OcU

0

6232

6232

0
Merače rýchlosti3338333816691669
Rekonštrukcia
kanalizácia

0

0

3060

6986
Samozavlažovacie
nádoby

1678

1693

3516

3516
Rekapitulácia:
Bilančný prevod9576005593
Bežné príjmy645431209909545794768634
Bežné výdavky680372179157488231713092
Kapitálové príjmy38381000
Kapitálové výdavky
13016

23639

52821

61135
Výsledok hospodárenia
0

7113

4398

0

Súbory na stiahnutie


fileRozpočet (2,30 MB)
fileKomentár (72 KB)
Vypracovala: Kulštrunková