Rozpočet na rok 2012-2014


PRÍJMY  Rozpočet
2012
  Rozpočet
2013
  Rozpočet
2014
Podielové dane355638355638355638
Daň z majetku114124114124114124
v tom:
  daň z pozemkov

74200

74200

74200
  daň zo stavieb390503905039050
  daň z bytov874874874
Daň za služby608506085060850
v tom:
  poplatok za psa

3050

3050

3050
  odvoz TKO578005780057800
Nedaňové príjmy:193021908719087
Ostatné poplatky a
príjmy-poplatky od občanov

32268

32268

32268
Dotácie:965549655496554
v tom:
  matrika

1790

1790

1790
  stavebný úrad 153215321532
  základné školy
  (s.j., m.j.)

91500

91500

91500
  doprava,
  poz. komunikácie

0

0

0
  životné prostredie732732732
  dotácia - voľby100010001000
Príjem od nájomníkov50000500005000
SPOLU  Príjmy728736728521728521

VÝDAVKY  Rozpočet
2012
  Rozpočet
2013
  Rozpočet
2014
Matrika179017901790
Spoločný stavebný úrad580058005800
Dobrovoľný hasičský zbor500500500
Doprava a miestna komunikácia,
kanalizácia

9000

10000

10000
Odvoz TKO710007100071000
Verejná zeleň337203372033720
Miestny rozhlas310031003100
Verejné osvetlenie430004400044000
Prenájom zdravotné stredisko310031003100
Nájomné domy285028502850
Telocvičňa567456745674
Telovýchovná jednota500050005000
Kultúra125001260012600
Kultúrny dom122601226012260
Cintorín279528452845
Správa 204594204344204344
v tom:
Splátka úveru a úroky z úveru

46924

46924

46924
Školstvo - základné školy100340100800100800
Školstvo - MŠ105600105600105600
Školstvo - ŠJ309703097030970
Školstvo - ŠKD469004690046900
Starostlivosť o mladú rodinu250300300
Starostlivosť o starých občanov908891009100
SPOLU709831712253712253