Návrh rozpočtu na rok 2009 - 2011P r í j m y  (v €) 2009 2010 2011
Podielové dane 305384 305384 305384
samospráva 4343 4343 4343
Daň z majetku 84378 84378 84378
v tom :  daň z pozemkov 56429 56429 56429
            daň zo stavieb 27550 27550 27550
            daň z bytov 399 399 399
Daň za služby 43153 43153 43153
v tom : poplatok za psa 2324 2324 2324
           odvoz TKO 40829 40829 40829
Nedaňové príjmy 23833 23833 23833
Ostatné poplatky
a príjmy-poplatky od občanov
25260 25260 25260
Dotácie 71832 71832 71832
v tom : matrika 1726 1726 1726
          stavebný úrad 1262 1262 1262
          základné školy (sl.  m.) 68247 68247 68247
          doprava, poz. komunikácie 265 265 265
          životné prostredie 332 332 332
Príjem od nájomníkov 33194 33194 33194
S P O L U   587034 587034 587034

V ý d a v k y (v €) 2009 2010 2011
Matrika 1726 1726 1726
Spoločný stavebný úrad 4547 4547 4547
Dobrovoľný hasičský zbor 3319 3319 3319
Doprava a miestna komunikácia,
kanalizácia
996 996 996
Odvoz TKO 46471 46471 46471
Verejná zeleň 24729 24729 24729
Miestny rozhlas 3320 3320 3320
Verejné osvetlenie 35849 35849 35849
Prenájom zdravotné stredisko 2423 2423 2423
Nájomné domy 3386 3386 3386
Telocvičňa 9791 9791 9791
Telovýchovná jednota 14605 14605 14605
Kultúra 18556 18556 18556
Kultúrny dom 12215 12215 12215
Cintorín 6307 6307 6307
Správa 199528 199528 199528
v tom : splátka úveru   úroky z úveru 33791 33791 33791
Školstvo - základné školy 84149 84149 84149
Školstvo - MŠ 66056 66056 66056
Školstvo - ŠJ 20182 20182 20182
Školstvo - ŠKD 21078 21078 21078
Starostlivosť o mladú rodinu 166 166 166
Starostlivosť o starých občanov 7635 7635 7635
S p o l u 587034 587034 587034


Kapitálový rozpočet na rok 2009P r í j m y (v €) 449506
Príjmy z predaja majetku obce 265551
Príjmy z EF 132776
Príjmy z EH - NCH 28879
Príjmy z EF-územný plán 22300
V ý d a v k y (v €) 435626
Rekonštrukcia MŠ ŠJ 242314
Rekonštrukcia základnej školy 23236
Projekty na výstavbu v obci 15000
Rekonštrukcia VO 132776
Výstavba v obci, KD 22300
Rekapitulácia :
Bežné príjmy 587034
Bežné výdavky 587034
Kapitálové príjmy 449506
Kapitálové výdavky 435626