Spojená škola v Malinove bude už o rok


4.11.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 5. novembra 2018 prerokuje Zámer na zriadenie Spojenej školy v Malinove od školského roku 2019/2020, aby sa mohli začať kroky potrebné k zaradeniu spojenej školy do siete a jej následnému zriadeniu.

Zámer zriadiť Spojenú školu v Malinove víta aj obec, aj Bratislavský samosprávny kraj. Pre obec je to jedinečná príležitosť ako zlepšiť kapacitné a priestorové podmienky pre žiakov ZŠ, ktorá tak bude môcť poskytovať vzdelanie ako plnoorganizovaná ZŠ v 1. - 9. ročníku. Pre BSK je to šanca zachovať v obci SOŠ záhradnícku s takmer storočnou tradíciou, navrátiť jej voľakedajší lesk, kvalitu a dobrú povesť. Na spojenú školu nie je podľa BSK potrebné čakať 4-5 rokov, kým postupne pribudnú ročníky až po deviaty; jej zriadenie preto predpokladá už od 1. septembra 2019.

Čo je za prívlastkom "spojená"?
Tento nový formát školy sa rozvíja nielen v Bratislave a okolí, ale aj v iných krajoch SR. Ide o spojenie dvoch rôznych typov škôl – v našom prípade základnej a strednej - do jedného celku vedeného riaditeľom resp. manažérom, pričom každú zložku vedie samostatný riaditeľ. Model, v ktorom sa racionálne využívajú a zdieľajú nielen priestory v budovách, ale aj vybavenia odborných učební a laboratórií, pedagógovia môžu pôsobiť na oboch školách a pod. Takto fungujúce spojené školy (spomeňme len ZŠ a Gymnázium na Novohradskej či ZŠ a Gymnázium na Tilgnerovej v Bratislave) získali nové impulzy na rozvoj, plnia všetky podmienky na výchovu a vzdelávanie v základnej a strednej škole a čo je najdôležitejšie, novú formu spojenia si pochvaľujú.

Ako to bude u nás
Zriaďovateľom Spojenej školy v Malinove bude Bratislavský samosprávny kraj. Sídlom spojenej školy bude budova SOŠ na Bratislavskej 44, ktorá je vo vlastníctve BSK. Škola bude pre potreby základnej školy využívať aj budovy na Školskej a Višňovej ulici, pričom obe ostanú vo vlastníctve obce. Všetky podmienky užívania budov budú upravené v nájomnej zmluve a v dohode o zriaďovateľovi medzi BSK a obcou Malinovo v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je podmienkou zaradenia spojenej školy do siete a jej následného zriadenia.

Triedy budú postupne pribúdať
Zeleninový týždeň očami detí
Zeleninový týždeň očami detí
ZŠ využíva objekty na Školskej a Višňovej ulici, kde disponuje kapacitou 9 kmeňových tried. V priestoroch SOŠ záhradníckej využíva 2 kmeňové triedy (4. ročník), 1 učebňu PC, 1 zborovňu, 1 sklad učebníc, šatňu, sociálne zariadenie. V budúcom školskom roku 2019/2020 plánuje ZŠ rozšíriť vyučovanie o 5. ročník, čo predstavuje ďalšie 2 kmeňové triedy a 1 odbornú učebňu – na prvom poschodí v SOŠ záhradníckej.
Ak zostane zachovaný kapacitný stav ZŠ vo vlastných priestoroch, postupne budú pribúdať triedy základnej školy v SOŠ záhradníckej. V prípade plnoorganizovanej základnej školy (1. – 9. ročník) v školskom roku 2023/2024 môže ísť o min. 13 tried a max. 17 tried základnej školy v budove SOŠ záhradníckej. Počet tried bude závisieť od počtu žiakov a počtu tried prvých ročníkov. Základná škola už teraz využíva školskú jedáleň SOŠ záhradníckej.
Postupné napĺňanie potrieb ZŠ ale i potrieb SOŠ záhradníckej si nevyhnutne vyžaduje prispôsobiť a zrekonštruovať priestorové kapacity na 3. a 4. poschodí školy, ktoré sú v súčasnosti využívané ako ubytovacie bunky (mimo priestorov školského internátu).

Výhody projektu
Bratislavský samosprávny kraj vníma projekt Spojenej školy v Malinove ako výzvu, ktorá môže inšpirovať a priťahovať ďalších záujemcov o takéto riešenie. Má v každom ohľade k dispozícii väčšie finančné prostriedky ako obec i ďalšie možnosti na rozvoj spojenej školy. Prevádzkové náklady sa ani nemusia výrazne zvýšiť, intenzívne sa však využijú a zmodernizujú existujúce nevyužívané priestory SOŠ a spojená škola začne žiť plnohodnotným životom. Personálne potreby oboch zložiek sa iste rozšíria, ale je výhodnejšie vyberať kvalitných učiteľov pre obe zložky s podporou BSK, než len z úrovne ZŠ alebo obce.
Koncepcia výchovy a vzdelávania spojenej školy, jej budúca úroveň a celková kvalita závisí od ľudí. Bude sa však tvorivo prispôsobovať moderným požiadavkám doby a môže sa stať vzorom výchovy detí k ekologickému mysleniu a vzťahu k prírode.