Tlačivá a dokumentyČestné vyhláseniefileČestné vyhlásenie.doc (24 KB)
fileČestné vyhlásenie.pdf (56 KB)

SplnomocneniefileSplnomocnenie.doc (24 KB)
fileSplnomocnenie.pdf (50 KB)

Žiadosť o povolenie rozkopávkyfileŽiadosť o povolenie rozkopávky.pdf (48 KB)

Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušiafilePovolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.doc (25 KB)
filePovolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf (64 KB)

Tlačivo na stavebné povoleniefileTlačivo na stavebné povolenie.doc (40 KB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiafileTlačivo - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (20 KB)

Žiadosť o povolenie vjazdu na miestnu komunikáciufileTlačivo žiadosti o povolenie vjazdu.doc (15 KB)

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavbyfileŽiadosť o ohlásenie drobnej stavby.doc (18 KB)
fileŽiadosť o ohlásenie drobnej stavby.pdf (66 KB)

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budovefileŽiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove.rtf (29 KB)
fileŽiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove.pdf (69 KB)

Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného, orientačného čísla budovefileŽiadosť o zmenu/zrušenie súpisného, orientačného čísla budove.rtf (75 KB)
fileŽiadosť o zmenu/zrušenie súpisného, orientačného čísla budove.pdf (64 KB)

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou


fileKanalizácia - zmluva 2016.doc (109 KB)
fileKanalizácia - zmluva 2016.pdf (156 KB)

Žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciufileŽiadosť o súhlas konateľov s pripojením na verejnú kanalizáciu (prepoj zo žumpy na kanalizačnú prípojku) (38 KB)

fileŽiadosť o pripojenie novostavby na verejnú kanalizáciu (prepoj zo žumpy na kanalizačnú prípojku) (60 KB)

fileŽiadosť o pripojenie starých domov na verejnú kanalizáciu (60 KB)

fileHlásenie zmeny odoberateľa na odbernom mieste (51 KB)

fileŽiadosť o obhliadku nehnuteľnosti pred kolaudáciou RD (pred uzatvorením zmluvy o odvádzaní splaškových vôd) (39 KB)

fileŽiadosť o vyjadrenie k pripojeniu na verejnú kanalizáciu budúcej nehnuteľnosti (38 KB)   

Žiadosť o zaujatie trhového miestafileŽiadosť o zaujatie trhového miesta.doc (36 KB)

Žiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľného odpadufileŽiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľného odpadu (24 KB)
fileŽiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľného odpadu (69 KB)

Stočné - vyhlásenie odberateľafileStočné - vyhlásenie odberateľa.doc (26 KB)