Tlačivá a dokumentyČestné vyhláseniefileČestné vyhlásenie.doc (24 KB)
fileČestné vyhlásenie.pdf (56 KB)

SplnomocneniefileSplnomocnenie.doc (24 KB)
fileSplnomocnenie.pdf (50 KB)

Žiadosť o povolenie rozkopávkyfileŽiadosť o povolenie rozkopávky.pdf (48 KB)

Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušiafilePovolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.doc (25 KB)
filePovolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf (64 KB)

Tlačivo na stavebné povoleniefileTlačivo na stavebné povolenie.doc (40 KB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiafileTlačivo - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (20 KB)

Žiadosť o povolenie vjazdu na miestnu komunikáciufileTlačivo žiadosti o povolenie vjazdu.doc (15 KB)

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavbyfileŽiadosť o ohlásenie drobnej stavby.doc (18 KB)
fileŽiadosť o ohlásenie drobnej stavby.pdf (66 KB)

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budovefileŽiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove.rtf (29 KB)
fileŽiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove.pdf (69 KB)

Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného, orientačného čísla budovefileŽiadosť o zmenu/zrušenie súpisného, orientačného čísla budove.rtf (75 KB)
fileŽiadosť o zmenu/zrušenie súpisného, orientačného čísla budove.pdf (64 KB)

Žiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľného odpadufileŽiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (25 KB)
fileŽiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (78 KB)

Žiadosť o zaujatie trhového miestafileŽiadosť o zaujatie trhového miesta.doc (36 KB)

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou


Žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciuKontaktné miesto pre obce Malinovo a Most pri Bratislave je na Obecnom úrade v Moste pri Bratislave, ekonomické oddelenie, p. Jana Cingelová. Vaše požiadavky vybavíme na adrese: kanalizaciamm@gmail.com.
Vedúci technického úseku: p. Radoslav Ragan, tel. 0903 251 554, mail: kanalmoma@gmail.com.
Nové pripojenia budeme riešiť po 30.11.2017 podľa nových obchodných podmienok. Viac informácií na
http://www.kanalizaciamm.sk/.