Zapojme sa do zberu biologického odpadu zo záhrad14. február 2016
Každá domácnosť v rodinných domoch, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je povinná podať vyplnenú Žiadosť o zapojenie do systému zberu BRO na Obecný úrad v Malinove, oddelenie daní a poplatkov.
Kontaktná referentka: Mária Horváthová, e-mail: dane@malinovo.sk, mobil: 0911517095.
Žiadosť o zapojenie do zberu BRO vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo zabezpečenú starostlivosť o záhradu súkromnou firmou, vrátane odvozu biologického odpadu. Taká domácnosť k vyplnenej žiadosti o zapojenie do zberu BRO priloží čestné prehlásenie, v ktorom uvedie tieto skutočnosti.
Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať súčasne aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.
Záujemcom o kompostovanie odporúčame inšpiratívne informácie o kompostovaní na stránkach:
www.kompostuj.cz
www.priateliazeme.sk/spz.

Eva Godová,
starostka obce