Verejná vyhláška č. 1/2013


Obec Malinovo ako obstarávateľ Územného plánu obce Malinovo – Zmeny a doplnky č.01/2013 podľa § 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 22 a 31 stavebného zákona uskutočňuje v termíne

od 25.03.2013 do 25.04.2013
prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.01/2013 územného plánu obce Malinovo “.
Návrh zmien a doplnkov č.01/2013 ÚPN obce Malinovo je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade Malinovo v stránkových hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce.
Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 25.04.2013 na adresu Obecného úradu v Malinove v písomnej forme.
Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

Eva Godová
starostka obce

Dátum vyvesenia oznámenia: 25.03.2013
Dátum zvesenia oznámenia:

fileÚPO Malinovo zmeny a doplnky č.1/2013 - textová časť (173 KB)
fileÚPO Malinovo zmeny a doplnky č.1/2013 - informatívna grafická príloha (4,00 MB)