Verejné obstarávanie


Verejné obstarávanie: Dom smútku


20.3.2018

Obec Malinovo vyzýva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona  z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zákazky "Rekonštrukcia domu smútku - Cintorín Malinovo". Ide o stavebné práce s predpokladanou hodnotou 146 152,60 EUR bez DPH. Podrobnosti o výzve nájdete v priloženom dokumente.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (40 KB)

Ďalšie dokumenty:
fileZadanie - rekonštrukcia domu smútku (203 KB)
fileTechnická správa - architektúra a stavebná časť (121 KB)
fileSúhrnná technická správa (159 KB)
fileStavebná časť (3,32 MB)
fileStatika (317 KB)
fileStatika drevo (1,39 MB)
fileElektro (2,55 MB)

Verejné obstarávanie: Zdravotné stredisko


26.09.2017

Obec Malinovo zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk č. 13297 - WYP (Vestník č. 188/2017 - 25.09.2017) na realizáciu Zdravotného strediska v obci Malinovo. Predmetom zákazky sú stavebné práce, celková predpokladaná hodnota je 172 698,37 EUR bez DPH. Podrobnosti o výzve sú v priloženom dokumente.
Projektovú dokumentáciu zdravotného strediska si môžete stiahnuť.
fileVýzva na predkladanie ponúk (64 KB)

Verejné obstarávanie: nadstavba hasičskej zbrojnice


2.6.2017

Predmetom zákazky je projektová dokumentácia nadstavby hasičskej zbrojnice v Malinove. Predpokladaná hodnota zákazky je 6500 eur bez DPH. Cenovú ponuku uchádzač predloží v lehote do 09.06.2017 do 10:00 hodiny. Viac informácií v priloženej výzve.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (35 KB)

Verejné obstarávanie:
Rozšírenie kamerového systému v obci Malinovo


10.4.2017

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúceho kamerového systému, založeného na kamerovom systéme MLK Molekula. Dodávaný softvér aj hardvér musí byť preto plne kompatibilný so stávajúcim systémom. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (38 KB)
fileVyhodnotenie ponúk 18.04.2017 (14 KB)

Verejné obstarávanie:
Klimatizácia sály kultúrneho domu Malinovo


10.4.2017

Predmetom zákazky je dodávka klimatizácie vrátane jej montáže. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1.
fileVýzva na predkladanie cenovej ponuky (36 KB)
fileKlimatizácia - príloha 01 (23 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


3.5.2017

Obec Malinovo ako verejný obstarávateľ uskutočnila verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Klimatizácia spoločenskej sály kultúrneho domu Malinovo“ zákazkou s nízkou hodnotou.
Podľa bodu 18. Výzvy bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia ponuková cena v EUR s DPH za predmet  obstarávania.
Poradie úspešnosti uchádzačov podľa uvedeného kritéria:
1. Clima Tech spol. s r.o., Agátová 20, 900 45 Malinovo
2. TITTL THERMO KING, s.r.o., Závodná 76, 821 06 Bratislava
3. PR – systém, s.r.o., Prvá ulica 136/5, 931 01 Šamorín – Mliečno
4. COM-KLÍMA, s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

Úspešným uchádzačom v predmetnej zákazke je uchádzač:
Clima Tech spol. s r.o., Agátová 20, 900 45 Malinovo, ktorý splnil podmienky súťaže a predložil ponuku s najnižšou  cenou.

Eva Godová, starostka obce

Verejné obstarávanie: cestné stavebné práce


10.4.2017

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v oprave prechodu pre chodcov, zhotovenie zeleného ostrovčeka a oprava spomaľovacieho pásu zo zámkovej dlažby.
fileVýzva na predkladanie ponúk (31 KB)
fileCestné práce - príloha 01 (1,60 MB)

Verejné obstarávanie:
Projektová dokumentácia dostavby zdravotného strediska


10.4.2017

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, spočívajúcich vo vyhotovení projektovej dokumentácie pre realizáciu dostavby zdravotného strediska k budove telocvične v Malinove.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (36 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


24.4.2017

Obec Malinovo ako verejný obstarávateľ uskutočnila verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Projektová dokumentácia dostavby zdravotného strediska“ zákazkou s nízkou hodnotou.
Podľa bodu 18. Výzvy bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia ponuková cena v EUR s DPH za predmet  obstarávania.
Poradie úspešnosti uchádzačov podľa uvedeného kritéria:         
1. ENT- Ing. arch. Andrea Urbánová
2. Ing. arch. Jana Struhárová
3. OUTLINE s.r.o.

Úspešným uchádzačom v predmetnej zákazke je uchádzač:
Ing. arch. Andrea Urbánová, Lipová 5, 90045 Malinovo, ktorý splnil podmienky súťaže a predložil ponuku s najnižšou  cenou.

Eva Godová, starostka obce

Verejné obstarávanie:
Materská škola v Malinove - komunikácie


10.4.2017

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vybudovaní parkoviska pri MŠ v Malinove.
fileVýzva na predloženie cenovej ponuky (31 KB)
fileProjekt objektu (383 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


3.5.2017

Obec Malinovo ako verejný obstarávateľ uskutočnila verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Materská škola v Malinove - komunikácie“ zákazkou s nízkou hodnotou.
Podľa bodu 18. Výzvy bola jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia ponuková cena v EUR s DPH za predmet  obstarávania.
Poradie úspešnosti uchádzačov podľa uvedeného kritéria:         
1. Artepaint s.r.o., Hlavná ulica 101/10, 930 25 Vrakúň – Nekyje na Ostrove
2. Ladislav Deák, 9256 06 Čierna voda 212  
Úspešným uchádzačom v predmetnej zákazke je uchádzač:
Artepaint s.r.o., Hlavná ulica 101/10, 930 25 Vrakúň – Nekyje na Ostrove  ktorý splnil podmienky súťaže a predložil ponuku s najnižšou  cenou.

Eva Godová, starostka obce