Okienko poslanca


PaedDr. Juraj Jánošík, poslanec BSK
Pred rokom som bol aj občanmi obce Malinovo zvolený za reprezentanta vo volebnom obvode č. 24 v rámci veci verejných a kompetencií vyššieho územného celku, teda za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja. Považujem si za povinnosť po uplynutí roka, nielen toho kalendárneho, ale aj funkčného, informovať Vás o napĺňaní zverenej dôvery, resp. podrobnejšie uviesť, ako sa mi konkrétne podarilo moju funkciu poslanca BSK počas toho roka skutočne napĺňať v prospech tých, ktorých v parlamente kraja zastupujem.
fileOkienko poslanca (7,38 MB)

Výsledky volieb do zastupiteľstva BSK a predsedu BSKPodľa § 158 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje Obec Malinovo výsledky volieb poslancov do zastupiteľstva BSK a volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za obvod 24, ktoré sa konali 04.11.2017.

A. Pozsony megyei képviselőjelöltekre leadott helyi szavazatok száma:

MENOPOČET HLASOV
1. Katarína Drgová17
2. Jozef Dúcz, Ing.456
3. Ján Hučko, JUDr.103
4. Juraj Jánošík, PaedDr.178
5. Gabriel Kenderessy, Ing. 500
6. Peter Molnár24
7. István Pomichal, Ing., PhD.240
8. Róbert Široký, PhDr.13
9. Rastislav Vavríček, Mgr.19
10. Andrea Žilincová36


B. Vo voľbách predsedu BSK sme v obci Malinovo dali hlasy týmto kandidátom:

MENOPOČET HLASOV
1. Rastislav Blaško, PhDr., Mgr.2
2. Jozef Danko, JUDr.4
3. Juraj Droba, Mgr., MA., MBA.218
4. Pavol Frešo, Ing.141
5. Milan Ftáčnik, Doc., RNDr., CSc.91
6. Natalia Hanulíková, Mgr.9
7. Ľubomír Huďo, PhDr.19
8. Martin Jakubec, PhDr., PhD.4
9. Ľubomír Kolárik0
10. Daniel Krajcer, Mgr.141
11. Rudolf Kusý, Mgr.104
12. Marián Leinerovič, Mgr.1
13. Milan Lopašovský, PharmDr.1
14. Ján Mrva, Ing.110
15. Lukáš Parízek, Mgr.0
16. Julal Suleiman, Ing., PhD.3
17. Andrej Trnovec, RNDr.2
18. Jozef Uhler, JUDr., Mgr.27


fileZápisnica o výsledku volieb - okrsok č. 1 (789 KB)
fileZápisnica o výsledku volieb - okrsok č. 2 (782 KB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017INFORMÁCIE PRE VOLIČAVoľby do orgánov samosprávnych krajov

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III
Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


fileRozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (127 KB)

DELEGOVANIE ČLENOV DO VOLEBNÝCH OKRSKOVÝCH KOMISIÍPodľa § 138 zákona č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostke obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 05. 10. 2017).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť do 05.10.2017:
- v listinnej forme – osobne do podateľne  Obecného úradu v Malinove, na ulici L. Svobodu 17,
- v elektronickej forme na adresu sekretariat@malinovo.sk, elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie,
- poštou – na adresu Obecného úradu, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo.
Bez ohľadu na deň podania na pošte, musí byť toto oznámenie doručené obci pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefónne číslo a e-mailovú adresu
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať  písomnosti, telefónne číslo a e-mailovú adresu
- meno, priezvisko a podpis osoby
- oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
- oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Pri delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií prosím venujte náležitú pozornosť ich výberu vzhľadom na povinnosti okrskovej volebnej komisie uvedené v § 138 ods. (8) zákona a časovú náročnosť pri sčítavaní hlasov a vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie s požadovanými náležitosťami je možné doručiť OÚ Malinovo na vzorovom tlačive (viď nižšie) alebo v tabuľkovej forme – EXCEL- hromadne za všetky volebné okrsky s povinnými náležitosťami uvedenými na vzorovom tlačive.

Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční 10.10.2017, na Obecnom úrade v Malinove v čase o 15,00 hod., pre okrskové volebné komisie č. 1-2.

fileOznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - vzorové tlačivo (14 KB)