Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo č. 1/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obec Malinovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1

Obecné zastupiteľstvo v Malinove v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ide o
 • daň z nehnuteľnosti
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok”).

II. ČASŤ
Daň z nehnuteľnosti

§ 2

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov).

§ 3
Daň z pozemkov

Hodnota pozemku v k.ú. Malinovo je nasledovná:
orná pôda Malinovo I. 0,5573 €/m²
orná pôda Malinovo II.0,4955 €/m²
trvalé trávne porasty0,2399 €/m²
lesné pozemky, na ktorých sú
  hospodárske lesy,
  rybníky s chovom rýb a ostatné
  hospodársky využívané vodné plochy0,3761 €/m²
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy   1,85 €/m²
záhrady1,85 €/m²
stavebné pozemky18,58 €/m²

§ 4
Sadzba dane z pozemkov

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Malinovo ročnú sadzbu dane z pozemkov  nasledovne:
orná pôda, chmeľnice, vinice,
  ovocné sady,
  trvalé trávne porasty  


0,70 %
lesné pozemky, na ktorých sú
  hospodárske lesy,
  rybníky s chovom rýb a
  ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,70 %
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy   0,70 %
záhrady0,70 %                   
stavebné pozemky1,79 %

§ 5
Daň zo stavieb

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

§ 6
Sadzba dane zo stavieb

 • Správca dane určuje pre stavby na území obce Malinovo ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:
  • 0,13 € - stavby na bývanie a drobné  stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
  • 0,50 € - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  • 0,50 € - stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
  • 0,50 € - samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
  • 1,30 € - priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  • 1,30 € - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
  • 1,30 €  - ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f).
 • Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie nasledovne:
  • 0,05 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu a samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov (§ 4,ods.1, písm. a až d tohto VZN)
  • 0,1 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou a ostatné stavby (§ 4, ods. 1, písm. e až g tohto VZN).

§ 7
Daň z bytov

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu, alebo nebytového priestoru v m².

§ 8
Sadzba dane z bytov

Správca dane určuje na území obce Malinovo ročnú sadzbu dane z bytov za byt a ročnú sadzbu dane z bytov za nebytový priestor za každý aj začatý m² podlahovej plochy nasledovne:
 • 0,13 € za byty
 • 0,13 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
 • 1,30 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
 • 0,50 € za nebytové priestory, slúžiace ako garáž.

§ 9
Oslobodenie od dane a zníženie dane

 • Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
  • pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
  • pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
  • pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
  • stavby alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkvi a náboženských spoločnosti registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.

III. ČASŤ
Daň za psa

§ 10

 • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
 • Predmetom dane za psa nie je:
  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
  • pes umiestnený v útulku zvierat
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
  • vlastníkom psa alebo
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§ 12
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 13
Sadzba dane

Sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 8,00 €. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 14
Oslobodenie od dane

Oslobodenie od dane za psa sa vzťahuje na dôchodcov od 65. roku života a s trvalým pobytom v obci.

IV. ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 15
Predmet dane a daňovník

 • Predmet dane  za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 • Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
 • Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,  umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva  v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov  a verejných sietí.
 • Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 16
Základ a sadzba dane

 • Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².
 • Správca dane určuje nasledovné sadzby dane:
  a) za umiestnenie stavebného materiálu0,50 €/m²/deň
  b) za umiestnenie predajného zariadenia1,50 €/m²/deň
  c) za umiestnenie lunaparku,
    cirkusu a iných zábavných zariadení

  1,50 €/m²/deň
  d) za parkovanie motorovým vozidlom
    s hmotnosťou do 3,5 t

  166 €/rok
  e) za parkovanie motorovým vozidlom
    s hmotnosťou na 3,5 t

  500 €/rok
  f) za umiestnenie zariadenia a predajného stola
    na poskytovanie služieb pri ambulantnom predaji  

  1,00 €/m²/deň
  g) za umiestnenie prenosného
    reklamného pútača, stojanu

  1,00 €/m²/deň
  h) za umiestnenie reklamného zariadenia33 €/rok/ks
                                                         
Daňovník je oprávnený umiestniť reklamu iba na štandardizovanom reklamnom zariadení v rozmeroch
80 x 120 cm (zvislá) alebo 80 x 40 cm (vodorovná), pričom informácie o zabezpečení tohto zariadenia dostane daňovník na obecnom úrade.

§ 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 18
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

 • Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 • Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 • Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

V. ČASŤ
Daň za ubytovanie

§ 19
Predmet dane a daňovník

 • Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis. (ďalej len zariadenie).
 • Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 20
Základ a sadzba dane

 • Základom dane je počet prenocovaní.
 • Správca dane určuje sadzbu dane:  0,40 € /1 osoba/ 1 prenocovanie/.

§ 21
Vyberanie dane

 • Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje.
 • Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi vyúčtovanie nasledovne:
  • v prípade sezónnej prevádzky do 15 dní po ukončení sezóny,
  • v prípade celoročnej prevádzky štvrťročne, do konca nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka.

  Platiteľ je povinný:
  • vydávať doklady, z ktorých je zrejmá výška dane a počet prenocovaní
  • viesť evidenciu ubytovaných.
 • Platiteľ vybranú daň odvedie obci do 15 dní.

VI. ČASŤ
Daň za predajné automaty

§ 22
Predmet dane a daňovník

 • Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
 • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 23
Základ dane a sadzba dane

 • Základom dane je počet predajných automatov.
 • Správca dane určuje sadzbu dane 166 €/1 predajný automat/1 kalendárny rok.

§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

VII. ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje

§ 25
Predmet dane a daňovník

 • Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
 • Nevýherné hracie prístroje sú:
  • elektronické prístroje na počítačové hry
  • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
 • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 26
Základ a sadzba dane

 • Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
 • Správca dane určuje sadzbu dane 166 €/1 nevýherný hrací prístroj/1 kalendárny rok.

§ 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

VIII. ČASŤ
Poplatok

§ 28

Poplatok sa platí za komunálne odpady, okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 29
Určenie poplatku

Správca dane určuje  poplatok pre množstvový zber nasledovne:
52 vývozov, raz za týždeň110 l nádoba75 €/rok
52 vývozov, raz za týždeň120 l nádoba81 €/rok
26 vývozov, raz za 2 týždne110 l nádoba38 €/rok
26 vývozov, raz za 2 týždne120 l nádoba40 €/rok
52 vývozov, raz za týždeň240 l nádoba162 €/rok
26 vývozov, raz za 2 týždne240 l nádoba81 €/rok
52 vývozov, raz za týždeň    1 100 l nádoba    750 €/rok
26 vývozov, raz za 2 týždne1 100 l nádoba375 €/rok
mesačný vývoz110 l nádoba20 €/rok

Uvedené sadzby platia pre fyzické a právnické osoby.

§ 30
Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik  poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

§ 31
Vyrubenie poplatku a splatnosť
  
Poplatok sa v súlade s § 81 ods.1.)  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pri zavedení množstvového zberu nevyrubuje rozhodnutím.
Poplatník uhradí tento poplatok do konca mesiaca januára zdaňovacieho obdobia do pokladne obecného úradu počas stránkových dní.

§ 32
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti :  
 • na základe žiadosti daňového subjektu
 • ak má daňový subjekt vyrovnané všetky daňové a poplatkové povinnosti.

IX. ČASŤ
Spoločné ustanovenia

§ 33
Vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 § 99 e) zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov neustanovujú inak.

§ 34
Splatnosť a platenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

X. ČASŤ
Záverečné ustanovenia

§ 35

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2013.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo  č.1/2011, č.2/2011, č.3/2011 zo dňa 15.12.2011 a dodatok č.1 k VZN č.3/2011 zo dňa 20.3.2012.

Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo sa na tomto Všeobecnom záväznom nariadení uznieslo uznesením
č. 10/2012 dňa 11.12.2012.

§ 36
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2013.

Vyvesené: 12.12.2012
Zvesené:.................................

Eva Godová
starostka obce