Dodatok č. 2 k VZN obce Malinovo č. 1/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Toto VZN nahrádzajú: