Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2008

Toto VZN nahrádzajú: