Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo
č. 1/2008


Obec Malinovo podľa § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Článok 1

  • Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Malinovo, zmeny a doplnky č. 01/2007.
  • Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú uvedené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán obce Malinovo, zmeny a doplnky č. 01/2007, sú uvedené v jej textovej časti „Návrh záväznej časti“ a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.
  • Záväzné regulatívy funkčného  a priestorového usporiadania územia  a limity jeho využitia sú vymedzené vo výkrese 2b. „Schéma záväzných častí“ v rozsahu celej legendy – príloha výkresu č. 2 ÚP obce Malinovo „Komplexný urbanistický návrh“, schváleného uznesením OZ č. 4/1999 zo dňa 30.03.1999 – spracovaná ako nová záväzná grafická časť, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN.


Článok 2

Územnoplánovacia dokumentácia Územný plán obce Malinovo,  zmeny a doplnky č. 01/2007 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Malinove, na Krajskom stavebnom úrade v Bratislave a na príslušnom stavebnom úrade.

Článok 3

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 26. 6. 2008.

Eva Godová
starostka obce