Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch č. 1/2009

Toto všeobecne záväzné nariadenie nahrádza cenový výmer platný od 1. 1. 2012.