Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo č. 1/2011 o dani z nehnuteľnosti
nahradilo VZN č.1/2012.