Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012  
obce Malinovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Malinovo


Návrh Dodatku č. 2
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25.11.2015
zverejnený na internetovej adrese obce dňa 25.11.2015


Lehota na predloženie pripomienok k Dodatku č. 2 do /včítane/:  9.12.2015
Doručené pripomienky /počet/: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 2 uskutočnené dňa: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 2 doručené poslancom dňa: 0
Dodatok č. 2 schválený Obecným zastupiteľstvom v Malinove dňa 10.12.2015 pod č. 82/9/2015
Dodatok č. 2 vyvesený na úradnej tabuli obce Malinovo dňa 11.12.2015.
Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

Eva Godová
starostka obce


Dodatok č. 2
k VZN č. 1/2012  
obce Malinovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Obec  Malinovo v súlade s ustanovením  § 6 zák. ods. 1 zákona č.  369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  dopĺňa poplatky takto:

Čl. 1
V časti VIII. Poplatky – dopĺňa:  

Poplatok za množstvový zber stavebných odpadov:

0,078 €/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Čl. 2

  • Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo dňa 10.12.2015.
  • Toto VZN – vyvesené:  dňa 11.12.2015.
  • Toto VZN – zvesené: dňa 4.1.2016
  • Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2016.


Eva Godová
starostka obce