Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012
obce Malinovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyObec  Malinovo v súlade s ustanovením  § 6 zák. ods. 1 zákona č.  369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov doplňuje

§ 9
Oslobodenie od dane a zníženie dane

e) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € (vrátane) nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 16
Základ a sadzba dane

i) za rozkopávku:
– právnické osoby0,50 €/m²/deň
– fyzické osoby0,15 €/m²/deň


Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo v Malinove na svojom zasadnutí dňa 28.11.2013  uznesením č. 14/2013.

Eva Godová
starostka obce

Vyvesené: 02.12.2013
Zvesené: 18.12.2013