Obecné zastupiteľstvo v Malinove na základe § 6 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2014
o určení miesta na vylepovanie plagátov

Čl. 1.

Na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách je určené nasledovné miesto:

1. Betónový propagačný stĺp pred hlavným vchodom do parku.

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malinove dňa 08.04.2014 uznesením č. 16.

Eva Godová
starostka obce

vyvesené: 09.04.2014
zvesené: 28.04.2014