Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo
č. 1/2015
zo dňa  03.02.2015.

Obec Malinovo podľa § 11 ods. 4 písm . c) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Článok 1

  • Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Malinovo, zmeny a doplnky č. 01/2014.
  • Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú uvedené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Malinovo, zmeny a doplnky č. 01/2014, sú uvedené v textovej časti A „Zmeny a doplnky záväznej textovej časti“ a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.
  • Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity jeho využitia sú vymedzené vo výkrese č. 2a. „Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia“ v rozsahu celej legendy okrem časti „Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde“ a vo výkrese č. 2b. „Schéma záväzných častí“ v rozsahu celej legendy, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto VZN.

Článok 2

Územnoplánovacia dokumentácia Územný plán obce Malinovo - Zmeny a doplnky č.01/2014 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Malinove, na Okresnom úrade Bratislava, odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom stavebnom úrade.

Článok 3

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Malinove dňa 03.02.2015, uznesením č. 20/2/2015, bod 3.
  • Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli obce Malinovo.
  • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Malinovo.

Eva Godová
starostka obce

Vyvesené dňa: 04.02.2015
Zvesené dňa: 04.03.2015