Dodatok k VZN č. 2/2005 obce Malinovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi


Obecné zastupiteľstvo v Malinove podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plnom znení sa uznieslo na tomto

Dodatku č. 1

§5
Zber, zneškodňovanie a preprava komunálneho odpadu a jeho zložiek

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu /20 01 08/, obec Malinovo nezabezpečuje, nakoľko je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady  na nakladanie s komunálnym odpadom nemožno pokryť ani pri určení  miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Tento dodatok schválilo obecné zastupiteľstvo v Malinove na svojom zasadnutí
dňa 30.5.2013  uznesením č. 12/2013.

Eva Godová
starostka obce