Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo č. 2/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecné zastupiteľstvo v Malinove v zmysle § 6 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 39 ods.4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona o odpadoch) a a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) o odpadoch:

I. časť
Úvodné ustanovenia


§ 1
Účel úpravy VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO)


1.) Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pre správne nakladanie s odpadmi, ktoré vznikajú na území obce v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

2.) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce (v súlade s ust. § 39 ods.3 zákona o odpadoch) a účelom jeho zavedenia je:

a) zabezpečiť, alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce za účelom ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej 2x do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivým a drobných stavebných odpadov v rámci separovaného zberu,
c) upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (§ 39 ods.4 zákona o odpadoch) najmä upraviť:
- spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
- spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov
- spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov


Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch:

1.) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť (§ 2 ods.1 zákona o odpadoch).

2.) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov (§ 2 ods.2 zákona o odpadoch).

3.) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza ( § 2 ods. 3 zákona o odpadoch).

4.) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch ( § 2 ods.4 zákona o odpadoch).

5.) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania ( § 2 ods. 5 zákona o odpadoch).

6.) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov ( § 2 ods. 6 zákona o odpadoch).

7.) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí ( § 2 ods. 7 zákona o odpadoch).

8.) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy ( § 2 ods. 8 zákona o odpadoch).

9.) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi ( § 2 ods. 9 zákona o odpadoch).

10.) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov ( § 2 ods. 10 zákona o odpadoch).

11.) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. (§ 2 ods. 14 zákona o odpadoch).

12.) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu ( § 39 ods. 1 zákona o odpadoch).

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

13.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

14.) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť )
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

15.) Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v  obci zavedený množstvový zber.

16.) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

17.) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ).

18.) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

19.) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

20.) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 14.

21.) Sadzba poplatku je:
a) najmenej 0,10 Sk a najviac 1,60 Sk za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,20 Sk a najviac 5 Sk za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b) najmenej 0,20 Sk a najviac 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový.

22.) Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že sa poplatky sa budú platiť na základe ods. 21 písm. a) odpadu, pričom výška poplatkov bude určovaná na každý rok všeobecne záväzným nariadením obce Malinovo o miestnych poplatkoch.

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov:

23.) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie (§ 43b ods. 3 stavebného zákona).

24.) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a  z  viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43b ods. 2 stavebného zákona).

Ďalšie pojmy uvedené v tomto VZN:

25.) Objemný odpad je časť komunálneho a drobného stavebného odpadu s určitými špecifickými vlastnosťami, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo objem likvidovať štandartnými zbernými nádobami v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.

26.) Zberová typizovaná nádoba je nádoba na prechodné zhromažďovanie odpadu.

27.) Užívateľmi zberných nádob sú platitelia poplatkov (vrátane osôb za ktoré poplatok platia), ktorí sú vlastníkmi zberných nádob, alebo ktorým boli zberné nádoby zverené od užívania.

28.) Vlastníkmi zberných nádob sú platitelia poplatkov, ktorí vlastnia zberné nádoby.

§ 3
Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi


1.) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém na celom katastrálnom území obce Malinovo.

2.) Zakazuje sa iné nakladanie s KO a DSO a to najmä:
a) premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť,
b) používať zberné nádoby na iný účel než sú určené,
c) ukladať do zberných nádob nebezpečné odpady,
d) vyberať alebo odnášať zložky odpadu zo zberných nádob za účelom jeho ďalšieho používania,
e) svojvoľné vytváranie nelegálnych skládok,
f) zhromažďovanie odpadov alebo ich dočasné uloženie pred ďalším nakladaním na verejných priestranstvách, zeleni, komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách ....,
g) spaľovať akékoľvek druhy odpadov na verejných priestranstvách, záhradách, dvoroch,
h) zneškodňovať odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov,
i) ukladať odpady v okolí zberných nádob.

Zákaz sa nevzťahuje na:
- organizované akcie triedeného zberu (zber papiera v škole a pod.) poriadané po dohode so spol. SOBA s.r.o. Senec
- zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými a právnickými osobami, napr. odovzdaním do zberní ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou zberu KO

3.) Pri jarnom (a jesennom) upratovaní obec Malinovo organizuje pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na vopred určené miesta
- 1 kontajner pri tréningovom ihrisku
- 1 kontajner pri malom parku
- 1 kontajner pri vchode do internátu
- 1 kontajner na Družstevnej ulici
- 1 kontajner oproti veľkého parku.

Podmienkou na pristavenie VOK je uhradenie poplatkov občanmi za zber odpadov.

II. časť
Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek


§ 4
Komunálny odpad a jeho zložky


VZN upravuje podrobnosti nakladania s KO a s jeho nasledovnými zložkami:

1) Separovane zbierané zložky
- papier a lepenka - katalógové číslo 20 01 01
- sklo - katalógové číslo 20 02 01
- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - katalógové číslo 20 01 08
- plasty - katalógové číslo 20 01 39
- šatstvo a textílie - katalógové číslo 20 01 10, 20 01 11

2) Odpad zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
- biologicky rozložiteľný odpad - katalógové číslo 20 02 01
- zemina a kamenivo – katalógové číslo 20 02 02
- iné biologicky rozložiteľné odpady – katalógové číslo 20 02 03

3) Iné Komunálne odpady
- zmesový komunálny odpad - katalógové číslo 20 03 01
- kal zo septikov - katalógové číslo 20 03 04
- vyradené vozidlá

§ 6
Kal so septikov a žúmp


1.) Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp sú záväzné pre celý kataster obce.

2.) Majitelia septikov a žúmp resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia (ďalej len povinná osoba) sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

3.) Miestom zneškodňovania kalov sa určuje: ČOV v Moste pri Bratislave.

4.) Preprava kalov

a) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môže na území obce Malinovo vykonávať len fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti ( § 39 ods. 7 zákona o odpadoch).
b) Majitelia septikov a žúmp sú povinní zabezpečiť vývoz kalov výlučne prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby majúcej s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti.
c) Každý majiteľ septiku a žumpy je povinný viesť po dobu troch rokov evidenciu (dátum vývozu, množstvo odpadu, miesto zneškodnenia) a uchovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku alebo žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa § 80 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch.

5.) Vypúšťanie kalov z fekálnych vozov na ornú pôdu, trávnaté a lesné plochy v katastrálnom území Malinovo a Malinovo-Pató je prísne zakázané a porušenie tohto zákazu má za následok administratívnu prípadne aj trestno-právnu zodpovednosť.

III. časť
Systém zberu drobného stavebného odpadu


§ 7
Drobný stavebný odpad a jeho zložky


1.) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

2.) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb (ďalej len stavebné a demolačné práce).

3.) Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov , ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

4.) Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

5.) Stavebný odpad je podľa katalógu odpadov zo dňa 11.06.2001 (vyhláška MŽP SR č. 284/1991 Z.z.) odpad inej skupiny ako KO. Svojimi vlastnosťami alebo množstvom je špecifický, pričom závisí od rozsahu a druhu činnosti, pri ktorých vzniká. Môže tvoriť veľmi malé množstvo, ktoré je možné likvidovať v rámci systému zberu KO. Ak má také vlastnosti, že ho nie je možné účelne a bezpečne zlikvidovať v rámci jestvujúceho zberu KO, jeho likvidáciu je potrebné zabezpečiť osobitným systémom.
Ide najmä o podskupiny:
- 17 05 04 - zemina a kamenivo bez obsahu nebezpečných látok
- 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií neobsahujúce nebezpečné látky
- Ostatné stavebné odpady

§ 8
Rozsah a spôsob triedenia


Držitelia (pôvodcovia) DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty, ....) a tieto účelne zhodnotiť - využiť.

§ 9
Zhromažďovanie, preprava a miesta na uskladnenie a zneškodnenie DSO


1.) Zvyšný zmiešaný stavebný odpad v malých množstvách a objeme, ktorý neobmedzí systém zneškodňovania KO, nepoškodí alebo nepreťaží zberné nádoby, sú oprávnení jeho držitelia (pôvodcovia) zneškodňovať v nádobách na zmiešaný KO, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu.
Je zakázané DSO zneškodňovať v okolitých verejne dostupných zberných nádobách, ktoré boli zverené iným platiteľom poplatku za zber KO.

2.) Pokiaľ celkové množstvo alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO nie je možné zhromažďovať spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu jeho držitelia (pôvodcovia) využiť na zneškodnenie systém likvidácie objemového odpadu podľa časti IV. tohto VZN ( v rámci zberu objemového odpadu). Držitelia (pôvodcovia) tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

3.) Ďalší zber a preprava DSO bude organizácia poverená zberom zabezpečovať podľa dohody s obcou (napr. každý štvrťrok), alebo iba v rámci jarného a jesenného upratovania obce.

4.) Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie uvedeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia (pôvodcovia) zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav, rozkopávky, ......) na skládku TKO v Senci (resp. inej povolenej skládke TKO).

5.) Zakazuje sa iné nakladanie s DSO, najmä vhadzovať ho do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému KO (napr. do zberných nádob určených pre bytové domy. do zberných nádob na verejne dostupných miestach a pod.)

6.) Zber, prepravu a zneškodňovanie DSO môže vykonávať len organizácia poverená zberom v súlade s § 39 ods.7 zákona o odpadoch s ktorou obec uzatvorila príslušnú zmluvu. Ak stavebné práce bude vykonávať odborne spôsobilá stavebná firma, môže zabezpečovať prepravu DSO len na základe s obcou uzatvorenej zmluvy.

IV. časť
Systém zberu objemového odpadu


§ 10
Zhromažďovanie, preprava a miesta zneškodňovania objemného odpadu


1.) Zhromažďovanie a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia (oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a DSO) zabezpečuje na území obce Malinovo organizácia poverená zberom spol. SOBA s.r.o. Senec, ktorá má s obcou uzatvorenú príslušnú zmluvu.

2.) Držitelia (pôvodcovia) tohto odpadu sú povinní využiť systém likvidácie:
a) 2x ročne (jar – jeseň) kedy budú veľkokapacitné kontajnery rozmiestnené na vhodných miestach v obci,
b) 1x za štvrťrok zo stanovíšť zberných nádob (po dohode obce s organizáciou poverenou zberom),
c) v ostatnej časti roka len v termínoch, ktoré budú vyhlásené organizáciou poverenou zberom,
d) v prípade, že nie jej možné znehodnotiť objemný odpad vyššie uvedenými spôsobmi, sú povinní jeho držitelia (pôvodcovia) zabezpečiť jeho zneškodnenie na vlastné náklady na TKO v Senci.

3.) Na zber odpadov v obci je možné využiť nasledovné druhy zberových nádob a kontajnerov:
a) zberová nádoba o objeme 110 l,
b) zberová nádoba (kontajner) o objeme 1100 l.

4.) Organizácia poverená zberom odpadu vykonáva vývozy v nasledovných intervaloch:
a) 1 x týždenne,
b) 1 x za 2 týždne,
c) 1 x mesačne ( pre osamelo žijúce osoby).

5.) Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady budú určované ročne vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

6.) Organizácia poverená zberom vhodným spôsobom v dostatočnom časovom predstihu zabezpečí informovanie občanov o   zbere objemného odpadu, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (rozhlas, informačné tabule). V informácii uvedie termín a spôsob zberu, druh odpadu, ktorý zbiera (objemný odpad, DSO, bio-odpad,.......) prípadne miesta umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov.

V. časť
Oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivým


§ 11
Systém zberu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín


1.) Nebezpečné odpady (ďalej len NO) sú také odpady ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností (§ 2 ods.13 zákona o odpadoch) ako napr. rozpúšťadlá, kyseliny, oleje, zásady, pesticídy, žiarivky, batérie, akumulátory, monočlánky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia a pod.

2.) Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie:
a) môžu nakladať s NO na území obce len na základe vydaného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy (§ 7 zákona o odpadoch)
b) pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie s NO na území obce platí § 10 ods.3 tohto VZN.
c) druhy NO zhromažďuje organizácia poverená zberom na základe udeleného súhlasu príslušnej štátnej správy v odpadovom hospodárstve v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
d) zber NO bude zabezpečený organizáciou poverenou zberom a to
pri jarnom a jesennom upratovaní ukladaním odpadu vedľa veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na území obce
pri vyhlasovaných akciách v presne stanovenom čase sa ukladá NO vedľa zberných nádob
1x za štvrťrok zo stanovíšť zberných nádob (podľa rozhodnutia obce po dohovore s organizáciou poverenou zberom resp. podľa vopred dohovoreného a zverejneného grafikonu)
e) jednotlivé druhy NO je možné odovzdať osobám oprávneným na podnikanie s NO
f) zber liečiv vykonávajú ( v súlade so zákonom č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, lekárne na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy.

VI. časť
Odpad zo záhradkárskych osád, chatových oblastí a garáží (spoločných)


§ 12
Systém zberu KO, DSO, objemového odpadu a NO


1.) Držitelia (pôvodcovia) odpadov sú povinní zapojiť sa do systému zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN, ktorý je záväzný pre celé katastrálne územie obce Malinovo.

2.) Držiteľ (pôvodca) odpadu zo záhradkárskych osád (aj samostatní záhradkári) sú povinní:
- biologicky rozložiteľný odpad zhodnotiť na pozemku ním spravovanom
- biologicky rozložiteľných odpad, ktorý sa neznehodnotí na pozemku držiteľa (pôvodcu), zhromažďovať do veľkoobjemových kontajnerov pre bio-odpad, ktoré sú (budú) pristavené k jednotlivým záhradkárskym osadám 1x za polrok
- v prípade, že nie ej možné bio-odpad zhodnotiť vyššie určeným spôsobom, sú povinní držitelia (pôvodcovia) zabezpečiť jeho odvoz na vlastné náklady na skládku TKO Senec
- ostatný KO (po vytriedení jeho využiteľných zložiek) zneškodňovať do veľkoobjemových kontajnerov pre ostatný odpad, ktoré budú zabezpečené pre jednotlivé záhradkárske osady na území obce jedenkrát za polrok
- v prípadoch zneškodňovania DSO, objemného odpadu a NO sa riadiť pokynmi tohto VZN.

3.) Držiteľ (pôvodca) odpadu v chatových oblastiach je povinný nakladať s jednotlivými druhmi odpadov len v zmysle tohto VZN.

4.) Držiteľ (pôvodca) odpadu v garážach je povinný:
- ostatný KO (po vytriedení jeho využiteľných zložiek a NO) zneškodňovať do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na vopred určených miestach v obci a to min. 1x za polrok
- nebezpečný odpad zneškodňovať:
a) na vlastné náklady a to spôsobom uvedeným v V. časti tohto VZN
b) do veľkoobjemového kontajnera pre NO, ktorý bude umiestený v obci na presne určenom mieste min. 1x za polrok
- v prípadoch zneškodňovania DSO a objemového odpadu sa riadiť pokynmi uvedenými v tomto VZN

VII. časť
Staré a nepoužívané vozidlá


§ 13
Vymedzenie základných pojmov (§ 50 zákona o odpadoch)


1.) Na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel sa vzťahujú všeobecné ustanovenia zákona o odpadoch.

2.) Starým vozidlom je vozidlo ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

3.) Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

4.) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, prípravu na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

5.) Spracovateľom starých vozidiel je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie starých motorových vozidiel podľa § 8. ods. 3, písm. c) Zákona o odpadoch.

6.) Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa § 51 ods. 5 určí obvodný úrad životného prostredia.

§ 14
Povinnosti držiteľa starého vozidla (§ 51 zákona o odpadoch)


1.) Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a zákona o odpadoch alebo spracovateľovi starých vozidiel.

2.) Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla alebo ak si nechce staré vozidlo ponechať, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

3.) Ak si držiteľ starého vozidla chce ponechať staré vozidlo, je povinný:
a) predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z  evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu čestné vyhlásenie o ponechaní si starého vozidla,
b) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel,
c) zaslať v lehote podľa písmena b) príslušnému obvodnému úradu životného prostredia kópiu čestného vyhlásenia podľa písmena a),
d) umiestniť a uchovávať staré vozidlo t ak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

4.) Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa odseku 3 písm. b), urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí držiteľa starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami jeho nečinnosti, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia a obec.

VII. časť
Pôsobnosť obce vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva


§ 15

1.) Obec
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve ( § 80 ods. 3 písm. a.) Zákona o odpadoch),
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami,
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie, akým spôsobom sa má nakladať so stavebným odpadom vznikajúcim pri stavebnej činnosti v súlade s § 72 ods. c./ zákona o odpadoch s výnimkou drobného stavebného odpadu.

2.) Obec je vždy účastníkom konania v súlade so Zákonom o správnom konaní pri udelení súhlasu na:
- prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
- rekonštrukciu a modernizáciu týchto odpadov
- uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a následné monitorovanie, pokiaľ sa uvedené činnosti na citovaných zariadeniach v odpadovom hospodárstve už vykonávajú.

3.) Evidenciu organizácii poverených zberom, ktoré majú s obcou uzatvorenú zmluvu na zber, spracovanie, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO zabezpečuje obecný úrad. Aktuálne informácie zverejňuje obecný úrad obvyklým spôsobom (úradné tabule, miestny rozhlas, ......)

VIII. časť
Priestupky a kontrola


§ 16

1.) Priestupku sa dopustí ten, kto podľa § 80 zákona o odpadoch:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 18 ods.3 písm.b),
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou - § 18 ods.3 písm.a) a § 39 ods.5 písm.c),
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), f) a k), alebo nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. i),
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov podľa § 18 ods. 3 písm. d),
f. neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9,
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40,
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41,
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
k) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods. 6,
l) vypracuje odborný posudok v rozpore s týmto zákonom alebo v odbornom posudku uvedie nepravdivé údaje,
m) nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 54 ods. 1 alebo nezaplatí ho včas alebo v ustanovenej sume,
n) nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1 písm. b) alebo podľa § 53 ods. 5,
o) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
p) nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 8,
r) nakladá s odpadmi zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v rozpore s § 47,
s) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.

2.) Za priestupok podľa:
a) odseku 1 písm. a) až c) a f) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až s) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.

3.) Priestupky podľa:
a) odseku 1 písm. a) až c), f) a s) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až r) prejednáva obvodný úrad životného prostredia.

4.) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) ak tento zákon neustanovuje inak.

5.) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa:
a) odseku 1 písm. a) až c), f) a s) sú príjmom rozpočtu obce,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až r) sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 17

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonajú v obci Malinovo:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) obecná rada,
c) obecný kontrolór,
d) obecný úrad v Malinove,
e) orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.

IX. časť
Prechodné a záverečné ustanovenia


1.) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení obce nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z. i vykonaní niektorých ustanovení Zákona o odpadoch a Vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2.) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malinove dňa 18.12.2004 uznesením č.12/2004.

3.) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území obce Malinovo č.7 na kalendárny rok 2004 zo dňa 15.12.2003.

Toto „Všeobecne záväzné nariadenie“ nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2005.