Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach obce Malinovo č. 2/2008

Toto VZN nahrádzajú: