OZ ruší
VZN č. 2/2009 o podmienkach držania psov na území obce.
Vzhľadom na súčasnú právnu úpravu aj pripravovanú zmenu zákona nie je potreba vydávať nové VZN. Obec sa bude riadiť platnou právnou úpravou.