VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MALINOVO č. 2/2010 o poskytovaní dotácií a finančných darov.

Obecné  zastupiteľstvo v Malinove  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 7, ods. 2 a odst.4, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Malinovo o poskytovaní dotácií a finančných darov.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky pre poskytovanie  dotácií  spoločenským organizáciám ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Malinovo
z rozpočtu obce Malinovo.

Článok 2
Možnosť poskytovania dotácie

 • Obec Malinovo môže poskytnúť dotáciu :
  • spoločenským organizáciám na území obce Malinovo a  to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
 • Všeobecne prospešné služby sú :
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a charita
  • tvorba,  rozvoj,  ochrana,  obnova  a  prezentácia  duchovných a kultúrnych hodnôt
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  • bývania,  správy,  údržby  a  obnovy  bytového fondu.
 • Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä :
  • rozvoj a ochrana  duchovných a kultúrnych hodnôt
  • realizácia a ochrana  ľudských práv  alebo iných  humanitných cieľov
  • ochrana a tvorba  životného  prostredia,   zachovanie  prírodných  hodnôt
  • ochrana  zdravia
  • ochrana  práv  detí  a  mládeže
  • rozvoj  vedy, vzdelania, telovýchovy
  • plnenie individuálne  určenej humanitnej pomoci  pre  jednotlivca  alebo  skupinu  osôb,  ktoré sa  ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú  pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.


Článok 3
Spôsob poskytnutia dotácie

 • Dotácia môže byť poskytnutá len na základe písomnej žiadosti oprávneného subjektu podanej vždy do konca októbra predchádzajúceho roku.
 • Písomná žiadosť musí obsahovať:
  • Informácie o žiadateľovi:
   • Právnické osoby – výpis z obchodného registra, potvrdenie o zriadení bankového účtu
   • Fyzické osoby – podnikatelia – kópia živnostenského listu, doklad o pridelení IČO, potvrdenie o zriadení bankového účtu
   • Združenia  - registrácia a stanovy, doklad o pridelení IČO, potvrdenie o zriadení bankového účtu
   • stručnú charakteristiku žiadateľa a jeho činnosti
  • Informácie o  zameraní projektu:
   • opis projektu - vystihujúci podstatu a zameranie projektu
   • čo konkrétne plánuje žiadateľ uskutočniť (zorganizovať, opraviť, a pod.)
   • časový harmonogram jednotlivých činností
  • Rozpočet:
   • celkové náklady
   • požadovaná dotácia s podrobným rozpisom použitia
   • spôsob finančného krytia ostatných nákladov projektu (bez dotácie)
 • Dotácie možno poskytnúť len žiadateľom, ktorí nie sú v likvidácii alebo v konkurznom konaní a za predpokladu, že majú ku dňu podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie vysporiadané všetky záväzky voči obci.
 • Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nemá oprávnený subjekt právny nárok.
 • Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám.

Článok 4
Postup pri podávaní žiadosti a schvaľovaní dotácie

 • Žiadosti podávajú oprávnené subjekty na Obec Malinovo.
 • Po schválení  rozpočtu obce  došlé žiadosti sa prerokujú  a schvália na Obecnom zastupiteľstve
  • oblasť záujmovo-umeleckej činnosti, kultúrnych aktivít, oblasť telovýchovy a športu,
  • oblasť charity a oblasť zdravotníctva a zdravotne postihnutých,
  • oblasť ekológie a životného prostredia,
 • Obecné zastupiteľstvo pri prerokovaní žiadostí prihliada na splnenie stanovených kritérií, ako aj účel dotácie.
 • Pri stanovení účelu obecné zastupiteľstvo prihliada na zásady hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a za tým účelom nie je možné poskytnúť dotáciu na:
  • nákup alkoholu a tabakových výrobkov
  • výlučne na nákup dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku a drobného nehmotného majetku  
  • na odmeny
  • výlučne na úhradu prenájmu kancelárií, prevádzkových nákladov (telefóny, plyn, TKO a pod.).
 • Dotácie sú prísne účelové a obecné zastupiteľstvo stanoví výšku odporúčanej dotácie a presne konkretizovaný účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.

Článok 5
Kritériá pre posudzovanie žiadostí.

 • Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
  • história a tradícia záujmovo-umeleckej skupiny alebo  jednotlivca
  • dosiahnuté výsledky ich činnosti
  • význam a rozsah podujatí, ktorými napĺňajú kultúru  v obci, v regióne i nad jeho  rámec.
 • Telovýchova a šport
  • členská základňa a jej  členenie (dospelí, dorast, žiaci)
  • výkonnostná úroveň súťaží a  dosiahnuté výsledky
  • podpora športových podujatí na území obce
  • uskutočnenie takých športových aktivít, do ktorých sa zapojí široká vrstva obyvateľov.
 • Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
  • podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako  doplnkových foriem ich liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho či víkendového charakteru
  • podpora vytvárania podmienok pre rozvoj aktivít zdravotne postihnutých
  • podpora aktivít zameraných na integráciu telesne postihnutých detí do vyučovacieho procesu v školách.
 • Ekológia a životné prostredie
  • dopad na zlepšenie životného prostredia v  Malinove
  • príspevok k zlepšeniu a zefektívneniu ochrany prírody a prírodných hodnôt   
  • podpora vzdelávania a výchovy v oblasti životného prostredia.

Článok 6
Podmienky poskytovania

 • Ak budú predložené neúplné žiadosti (chýbajúce doklady alebo nepresne určený účel dotácie), žiadatelia budú vyzvaní, aby ich v  stanovenom termíne doplnili. Pri nesplnení termínu nebudú žiadosti prerokované v komisiách a budú vrátené žiadateľom.
 • Dotácie pre jednotlivé subjekty budú poskytnuté do výšky max. 70% z celkového rozpočtu projektu.
 • Žiadateľ o dotáciu sa zaväzuje pri všetkých písomných a tlačových výstupoch uvádzať, že akcia je podporovaná aj Obcou Malinovo.
 • Obec Malinovo poskytne dotáciu podľa jej výšky buď priamo na účet žiadateľa do 30 dní od podpísania zmluvy, alebo preplatí žiadateľom predložené doklady, aký spôsob bude zvolený  upresní zmluva.

Článok 7
Kompetencie pri schvaľovaní dotácie

 • Rozhodnutie o dotácii je v právomoci :
  • Starostky obce  do 333 EUR
  • Obecného  zastupiteľstva  nad 333 EUR
 • Poskytnutie dotácie na ten istý účel je v rozpočtovom roku jednorázové a dotáciu je možné poskytnúť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi na ten istý účel v jednom kalendárnom roku iba raz.

Článok 8
Zmluva

 • Po schválení sa dotácie poskytnú na základe písomnej zmluvy a prideľujú sa na príslušný rok a v tomto roku musia byť aj použité.
 • Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať: formu poskytnutia, výšku  dotácie,  účelové vymedzenie použitia, dobu čerpania dotácie, spôsob zúčtovania, záväzok vrátiť  dotáciu v prípade, že sa nepoužije na  účel uvedený v zmluve, ustanovenie o tom, že obec Malinovo si vyhradzuje právo kontroly  efektívnosti využitia  poskytnutých prostriedkov, penále za porušenie rozpočtovej disciplíny.

Článok 9
Zúčtovanie poskytnutých dotácií

 • Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
 • Dotáciu právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, predloží na zúčtovanie ekonómke OcÚ.
 • Právnická, alebo fyzická osoba vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie do 30 dní po ukončení jednorázového podujatia, najneskôr však do 20.decembra príslušného kalendárneho roka.
 • Zúčtovanie musí obsahovať účtovné doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený účel, výpisy z bankového účtu resp. výdavkové doklady z pokladne a doklad o zabezpečení hospodárnosti a efektívnosti použitia  dotácie.
 • Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie právnická, alebo fyzická osoba vráti do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním dotácie

Článok 10
Poskytovanie finančných darov

 • O poskytnutí finančného daru rozhoduje starostka alebo obecné zastupiteľstvo. Finančný dar je možné poskytnúť:
  • právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Malinovo
  • alebo právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi  alebo fyzickej osobe, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Malinovo a to najmä v prípade, ak ide o postihnutie živelnou pohromou.
 • Finančný dar sa po schválení príslušným orgánom poskytuje na základe darovacej zmluvy.
 • Rozhodnutie o pridelení finančného daru prináleží :
  • Starostke obci  do výšky 333 EUR
  • Obecnému zastupiteľstvu nad 333 EUR

Článok 11
Záverečné ustanovenia

 • Subjekt, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v zmysle čl.9 alebo použije túto dotáciu na iný účel, ako bol určený, je povinný dotáciu vrátiť na účet mesta najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie v zmluve a zároveň uhradiť penále v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Malinovo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom v Malinove.

Eva Godová
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Malinove dňa 14.7.2010

S c h v a ľ u j e

VZN č. 2/2010 o poskytovaní dotácií a finančných daroch  

Vyvesené: 15.07. 2010
Zvesené: 30.07.2010