Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo č. 2/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malinovo
nahradilo VZN č.1/2012.