Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo
č. 2/2014
o určení názvu ulice „JAHODOVÁ“.


Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulice Jahodová.

Čl. I
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Malinovo je určenie názvu ulice v  zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

Čl. II
Názov ulice

  • Na základe realizácie individuálnej bytovej výstavby vznikla nová ulica napojená z Višňovej ulice - pozemok registra C, parc. č. 937/108, 937/126 A, 937/132 A, 937/138/A katastrálne územie Malinovo. Obecné zastupiteľstvo určuje názov tejto ulice na: „Jahodová“. Grafické vyobrazenie ulice tvorí Príloha č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.


Čl. III
Záverečné ustanovenia

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo dňa 13.11.2014, uznesením č. 20/2014.
  • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce Malinovo.V Malinove dňa 19.11.2014

Eva Godová
starostka obce

Vyvesené: 19.11.2014
Zvesené: 08.12.2014