Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo
č. 2/2015
o určení názvu ulice „BAZOVÁ“.


Čl. I
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Malinovo je určenie názvu ulice v  zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

Čl. II
Názov ulice

  • Na základe realizácie individuálnej bytovej výstavby vznikla nová ulica napojená z Broskyňovej ulice - pozemok registra C, katastrálne územie Malinovo. Obecné zastupiteľstvo určuje názov tejto ulice na: „Bazová“. Grafické vyobrazenie ulice tvorí Príloha č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.


Čl. III
Záverečné ustanovenia

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo dňa 17.06.2015, uznesením č.47/5/2015.
  • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce Malinovo.


V Malinove dňa 18.06.2015.

Eva Godová v.r.
starostka obce

Vyvesené: 18.06.2015
Zvesené: 03.07.2015