Všeobecne záväzné nariadenie č. 3
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Malinovo na kalendárny rok 2004.


nahradené všeobecne záväzným nariadením č. 5 /2015 Obce Malinovo o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok).