Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Malinovo č. 3/2005 o dodržaní čistoty a poriadku na území obce Malinovo.

Obecné zastupiteľstvo v Malinove sa uznieslo na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len VZN)

Úvodné ustanovenia
Čl.1
Predmet úpravy

VZN sa vydáva za účelom ustanovenia pravidiel správania sa, ktoré prispejú k zdravým podmienkam života a práce obyvateľov, k ochrane životného prostredia, k zabezpečeniu verejného poriadku v obci Malinovo.

Čl.2
Ochrana životného prostredia a verejného poriadku

  • Nočný kľud je na území obce od 22:00 hod. do 06:00 hod. v každom kalendárnom dni. Spôsob ochrany nočného kľudu je určený v osobitnom predpise a to v zákone o priestupkoch.
    • Doba nočného kľudu je od 22.00 hod. do 06.00 hod.
    • Doba odpočinku v sobotu od 20.00 do 22.00 hod. a v nedeľu od 06:00 hod. do 22:00 hod.
  • Na dni, ktoré sú štátom uznané sviatky sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu. Výkon činnosti, ktoré obťažujú hlukom alebo iným obdobným spôsobom, je v dobe odpočinku a nočného kľudu zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžaduje záujem obce po predchádzajúcom súhlase starostu obce, ako napr. športové a kultúrne podujatia poriadané obcou, alebo spoločenskými organizáciami.
  • Používanie zábavnej pyrotechniky bez súhlasu obce je povolené od 23,00 hod 31. decembra do 03,00 hod. 1. januára. V ostatné dni je povolené používanie zábavnej pyrotechniky v čase od 20,00 hod. do 24,00 hod. okrem nedele a to po predchádzajúcom súhlase starostu obce. Celoročný zákaz na používanie zábavnej pyrotechniky sa vzťahuje na osoby mladšie ako 18 rokov.

Čl.3
Spoločné a záverečné ustanovenia

  • Sankcie za nedodržiavanie tohto dodatku k VZN môže byť v blokovom konaní uložená pokuta do výšky 33 € pre fyzické osoby, fyzické s oprávneným podnikať a právnickej osobe môže starosta obce udeliť pokutu až do výšky 6638,50 €.
  • Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo dňa 30.9.2009 uznesením č. 16/2009.

Vyvesené: 13.10.2009