Dodatok k VZN  č. 3/2005 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Malinovo

Obecné zastupiteľstvo v Malinove podľa § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v pl. znení sa uznieslo na tomto

Dodatku č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Malinovo č. 3/2005 o dodržiavaní čistoty a poriadku  na území obce Malinovo


Článok 4

Bod č. 1
h) zákaz pálenia  na verejných priestranstvách odpad, vypaľovať porasty bylín, zakladať oheň.

Tento dodatok schválilo obecné zastupiteľstvo v Malinove dňa 14.07.2010 a nadobúda účinnosť 15-dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli po jeho schválení.

Eva Godová
starostka obce

vyvesené: 15.07.2010
zvesené: 30.07.2010