Dodatok k VZN  č. 3/2009 o zásadách a určení miest pre vylepovanie plagátov na území obce Malinovo

Obecné zastupiteľstvo v Malinove podľa § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v pl. znení sa uznieslo na tomto

Dodatku č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Malinovo č. 3/2009 o zásadách a určení miest pre vylepovanie plagátov na území obce Malinovo


Článok 2

betónový propagačný stĺp pred športovým ihriskom

Článok 3

Bod č. 3
po skončení volebnej kampane sú politické strany povinné na vlastné náklady do 10-tich dní odstrániť vylepené plagáty.

Tento dodatok schválilo obecné zastupiteľstvo v Malinove na svojom zasadnutí dňa  14.07.2010 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.

Eva Godová
starostka obce

vyvesené: 15.07.2010
zvesené: 30.07.2010

Dôvodová správa: Novelou zákona č. 102/2010 Z.z. sa novelizoval zákon č. 282/2002 Z.z.
V § 7  priestupky  sa upravila sadzba za priestupok. Na základe horeuvedeného je potrebné novelizovať VZN č. 2/2009. Druhá alternatíva je lepšia, v prípade, že sa zmení zákon, nie je potrebné novelizovať VZN, lebo zákon je vyššia právna norma, ako VZN.