Obecné zastupiteľstvo v Malinove na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 333/2004 Z.z.o voľbách do Slovenskej národnej rady, zákona č.  331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu a zákona č. 309 Z.z. o voľbách  do orgánov samosprávnych krajov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009
o zásadách a určení miest pre vylepovanie volebných plagátov v obci

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba VZN) podrobnejšie upravuje niektoré podmienky pre vylepovanie volebných plagátov politických strán pri volebnej kampani pred voľbami do Slovenskej národnej rady, voľby do orgánov samosprávy obcí, pred voľbami do Európskeho parlamentu a pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov.

Článok 2
ZÁKLADNÉ POJMY

 • Pre účely tohto VZN sa miestom pre vylepenie volebných plagátov v obci sú určené nasledovné miesta:
  • oznamovacie tabule obecného úradu
  • propagačná tabuľa pred miestnym kostolom

Článok 3
PODMIENKY VYLEPOVANIA PLAGÁTOV

 • Každá politická strana môže na povolených miestach vylepiť svoje volebné plagáty, propagujúce svoju politickú stranu.
 • Pri vylepovaní plagátov nesmie byť prekrytý volebný plagát inej politickej strany.
 • Po ukončení volieb je každá politická strana povinná zabezpečiť odstránenie volebých plagátov , ktoré boli vyvesené počas predvolebnej kampane.
 • Zakazuje sa vylepovanie volebných plagátov na nasledovných miestach:
  • autobusové zástavky SAD
  • informačné tabuľa

Článok 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malinove.
 • Na tomto VZN Obecné sa uznieslo zastupiteľstvo v Malinove, uznesením č. 13 zo dňa 08.04.2009

Eva Godová
starostka obce
    
vyvesené: 09.04.2009
zvesené: 22.04.2009