Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo č.3/2010 o opatrovateľskej službe zo dňa 25.11.2010.

Obec Malinovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I.
Opatrovateľská služba

 • Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v obci Malinovo na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.  podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách,
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách.
 • Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č.4 k zákonu o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 k uvedenému zákonu.
 • Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe
  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu1 s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba, alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu1
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 • Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými uzatvára pracovný pomer neverejný poskytovateľ sociálnej služby.


Článok II.
Posudková činnosť

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 64 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

Lekárska posudková činnosť

 • Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby.
 • Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
 • Posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu zmluvného lekára, z ktorého vychádzal pri ostatnom posúdení, ak od posúdenia fyzickej osoby podľa odseku 3 neuplynulo šesť mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti o jej zdravotnom stave, ktoré podmieňujú zmenu stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
 • Posudzujúci lekár môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu zmluvného lekára, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je trvalý a nemožno očakávať zlepšenie.


Sociálna posudková činnosť

 • Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie jej schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vlastným pričinením.
 • Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina. Za rodinu na účely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby sa považuje jej manžel alebo manželka, rodičia a deti.
 • Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, zahŕňa najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane dostupnosti verejných služieb a prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia.
 • Pri posudzovaní neplnoletej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci, ktorá vyplýva z bežnej rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.
 • Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu sa posudzuje v rámci sociálnej posudkovej činnosti okrem odkázanosti uvedenej v § 49 ods. 10 aj rozsah odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o jej domácnosť a pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít v hodinách podľa prílohy č. 4 druhého bodu a tretieho bodu.
 • Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby; táto fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.

Článok III.
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje
 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 • návrh druhu sociálnej služby,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Článok IV.
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie

 • Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
 • Neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74, najviac vo výške ekonomicky
  oprávnených nákladov
 • Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu, prepravnú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
 • Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odsekoch 1 až 5, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako sú sumy ustanovené v odsekoch 1 až 5 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v odsekoch 2 až 5 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima
 • Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba; odseky 1 až 5 sa nepoužijú. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
 • Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
 • Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
 • Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 0,6 eur na jednu hodinu.
 • Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 0,6 eur a počtu hodín opatrovateľskej služby.

Článok V.
Konanie vo veci opatrovateľskej služby

 • Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať obci písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje:
  • meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
  • druh sociálnej služby,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
  • doklady o majetkových pomeroch,
  • deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby,
  • iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
 • Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 • Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 • Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
 • Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje zákonom stanovené náležitosti, ktorú je povinné uzatvoriť podľa zákona účinného od 1.1.2009 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
 • Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.
 • Osobné údaje, ktoré spracúva obec  na účely poskytovania opatrovateľskej služby sú meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.
 • Obec Malinovo vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby v rozsahu predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín opatrovateľskej služby a úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby.

Článok V.
Prechodné ustanovenia

 • Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010, pričom celková úhrada za opatrovateľskú službu počas prechodného obdobia sa stanovuje vo výške 0,6 eura za jednu hodinu.
 • Fyzická osoby, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t. j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 26.11.2010
VZN schválené uznesením Obecným zastupiteľstvom č. 22, dňa 25.11.2010
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 26.11.2010

Eva Godová
starostka obce

Poučenie:
VZN vyvesené od 26.11.2010
Pripomienky k návrhu VZN môže fyzická a právnická osoba uplatniť do 15 dní od vyvesenia písomne alebo ústne na Obecný úrad v Malinove.