Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo č. 3/2011 o miestnych daniach
nahradilo VZN č.1/2012.